Investor RelationsDela den här informationen:

CEO kommenterar

“Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt utbildning och teknisk support.”

HÅKAN LAGERBERG, CEO – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q2/2017):

OmsättningQ2 2017

18 348

KSEK

EBITDAQ2 2017

3 353

KSEK


Företagsinformation


Fortsatt stark tillväxt på alla marknader.
ANDRA KVARTALET: 1 april – 3o juni 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 18 348 KSEK (11 150 KSEK), en ökning på 64,6%.
•  (EBITDA) uppgick till 3 353 KSEK (2 743 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 18,3% (24,5%). I jämförelse med det justerade EBITDA-resultatet Q2 2016 (1 906 TSEK motsvarande en marginal om 17%) innebär det en ökning med 76%.
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 1 355 KSEK (2 354 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 7,4% (21,1%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 861 KSEK (2 632 KSEK).
•  Resultat per aktie* 0,05 SEK (0.17 SEK).
•  Per den 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 21 072 KSEK (36 123 KSEK).

*) beräknat på 15 770 622 aktier

FÖRSTA HALVÅRET: 1 januari – 3o juni 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 41 259 KSEK (24 896 KSEK), en ökning på 66%.
•  (EBITDA) uppgick till 10 544 KSEK (7 500 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 25,6% (29,8%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 112 KSEK (6 686 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 17,2% (26,9%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 4 805 KSEK (5 925 KSEK).
•  Resultat per aktie* 0,30 SEK (0,38 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 039 KSEK (3 032 KSEK).

*) beräknat på 15 770 622 aktier

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

•  Swedencare har märkt ett ökande intresse från institutionella investerare och under juni förvärvade Handelsbanken Fonder, vilka inte tidigare är aktieägare, 3,2% av aktierna i Swedencare. Vidare ökade tre befintliga institutioner och större aktieägare sina innehav med 2,7%-enheter.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång:

•  Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalet 2017 att kommentera.

Kommentarer från CEO:

Vår hårt arbetande organisation kunde nöjda gå på några veckors välbehövlig semester efter ett rekordhalvår, både avseende omsättning och EBITDA. Det kommer att bli ett intensivt andra halvår där vi ser fram emot en höst av lanseringar och affärsutveckling.

Vårt andra kvartal 2017 präglades av de största marknads- och försäljningssatsningar som vi någonsin gjort. Det är framförallt lanseringen av Dental Bones i USA som medfört stora marknadsföringskostnader föratt möta en efterfrågan som vida översteg vår prognos.

Vår Kinasatsning har också intensifierats mot bakgrund av en snabbt ökande efterfrågan, satsningarna har belastat det andra kvartalet med höga kostnader i form av marknadsstöd samt utbildning och teknisk support. Vidare har vi har slutfört en klinisk studie av våra Dental Bites vilken vi kommer att presentera under Q3 och vid positiva resultat kommer det mest troligt att ha en avsevärd effekt på vår försäljning i framförallt USAs veterinärsmarknad. NutriSciencelanseringen har även den tagit mycket resurser i form av design,regulatoriska frågor samt logistik. Vi har även slutfört en övergång från SAP till ett annat s.k. ERP-system förvår produktionsanläggning på Irland, vilket kommeratt innebära förbättrade processer, enklare tillämpning,optimerad planering samt lägre kostnader. Vad man även kan nämna är att vår försäljningssatsning med två nya försäljningsansvariga i UK har fått bra respons från marknaden men att leveranserna från deras införsäljning kommer framförallt ut i Q3. Ovanstående punkter, tillsammans med en bokföringsteknisk åtgärd under Q2 2016, förklarar den lägre EBITDA-marginalen. Justerat för den bokföringstekniska åtgärden ökar EBITDA-marginalen under Q2 2017 trots de stora marknadssatsningarna. Jag förväntar mig att Q3 och Q4 kommer att kunna leverera en avsevärt högre marginal med tanke på hur försäljningen utvecklas.

Trots att försäljningen av vår största produkt Proden PlaqueOff Powder ökar med 33% jämfört med Q2 2016 har vi lyckats diversifiera vår försäljning så att Powderförsäljningen endast var 47% av vår totala omsättning. NutriScienceprodukterna står för 28% och då ska man komma ihåg att vi inte fått ut några volymleverenser avseende nya marknader ännu utan de första kommer att gå ut under Q3. För Norden t.ex. lanserade vi häst och smådjurprodukterna i juli månad vid Falsterbo Horse show och produkterna kommer att säljas både till Veterinärs- och Djurfackhandeln. I maj ställde vi ut på Zoomark i Bologna där intresset var stort för produktlinjerna och vi har haft ett antal uppföljnings-kontakter och möten med nya distributörer samt marknader månaderna efter mässan.

Våra PlaqueOff Dental Bones började levereras ut i USA under april och pga. en mycket stor efterfrågan fick uppföljningsproduktionen tidigareläggas. Trots två produktionsomgångar hade vi en mindre volym av restorders även när kvartalet var slut. Under Q3 räknar vi med att ha kommit ikapp med produktionen för att möta efterfrågan och kan då även börja den internationella lanseringen. Vi kommer framförallt introducera en av de fyra smakerna internationellt, den vegetabiliska vilken vi enklare kan exportera jämfört med produkter som innehåller animaliskt protein.

Nästan samtliga marknader ökar sin försäljning och några marknader som förtjänar extra uppmärksamhet är de som bearbetas av våra dotterbolag, vilka samtliga levererar mycket tillfredställande tillväxt. USA sticker ut lite extra med en ökning om 88% på kvartalet. De ökar både med Powder och Dental Bites samt de nya Dental Bones.

OPå externa marknader ökade Kina, som presenteras senare i rapporten, sina beställningar med 300% jämfört med Q1 2017 och vi har även skickat ytterligare en order i juli. Under augusti månad kommer Swedencare att ställa ut tillsammans med vår distributör på Pet Fair Asia i Shanghai för att ytterligare stötta vår lansering i Kina. Indien som är en intressant marknad för husdjur har på kort tid beställt två leveranser ProDen PlaqueOff samt Japan som är vår lysande stjärna avseende Dental Bites är ytterligare marknader värda ett särskilt omnämnande. I Japan har våra Dental Bites hittills endast sålts i Djurfackhandeln men kommer under hösten även att lanseras till veterinärsidan.

Nya grepp arbetar vi med i Brasilien då vi som exporterar färdiga produkter, hämmas av de höga tull- och skatteavgifter som läggs på. Dessa leder till att priset för PlaqueOff till konsument är mer än dubbelt så högt i Brasilien jämfört med övriga världen. Vi skall förhoppningsvis kunna producera produkter i Brasilien innan året är över och då kunna få ner konsumentpriset vilket i sin tur ger ökad försäljning.

Vår aktie har haft ett stabilt kvartal med en mindre ökning från 24,5 kr till 25,2 kr vid Q2s slut. Som meddelats har huvudägarna valt att sälja av en mindre del av innehavet för att möta ett ökat institutionellt intresse. Bland de nya institutionerna kan bl.a. nämnas Handelsbanken Fonder. Vi vill gärna ha med oss starka delägare vilka ökar förtroendet för oss som bolag och för vår aktie.

  Läs delårsrapporten i sin helhet här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2017/2018
Datum Händelse
26 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 (1 januari – 30 september 2017)
22 februari, 2018 Bokslutsrapport 2017 (1 januari – 31 december 2017)
26 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 (1 januari – 31 mars 2018)
23 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 (1 januari – 30 juni 2018)
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018 (1 januari – 30 september 2018)
Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 30 september 2017.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,070,982 32.15%
Mastan AB (Håkan Lagerberg via bolag) 2,102,352 13.33%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl via bolag) 2,102,351 13.33%
SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
SHB Fonder 500,000 3.17%
Walker Crips Weddle Beck PLC 394,612 2.50%
Avanza Pension 391,377 2.48%
Timer Hill Europe AG (Martin Shimko – CEO Swedencare USA) 319,741 2.03%
JP Morgan Chase N.A. 300,000 1.90%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 286,247 1.82%
Grandeur, Fund BBHBOS 223,855 1.42%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
BNP PARIBAS (Hans Persson – CEO Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
Tedcap AB (Thomas Eklund via bolag) 190,000 1,20%
Lin Micka 150,772 0.96%
Staffan Johansson 135,277 0.86%
Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
Anders Lönner 109,066 0.69%
Granit Fonder Småbolag 100,000 0.63%
Övriga 1,101,159 6.98%
Totalt 15,770,622 100%
För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till NASDAQOMX First North.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpssat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North..
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: Remium Nordic AB – Tel: 08-454 32 00 info@remium.com Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1961.

•  Styrelseordförande i SDC Distribution AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Moberg Pharma AB (publ), Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. VD och styrelseledamot i Nordiska IT Lagret AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.

Ledande befattningshavare
Namn Titel
Håkan Lagerberg CEO & VD
Jenny Graflind CFO
Per Malmström Ordförande i styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016

Länkar till artiklar om
Swedencare AB (publ) i pressen.
Datum Artikel
1 september, 2017 Höga krav på husdjurens hovleverantör Swedencare. Läs mer »
25 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (1 januari – 30 juni, 2016). Läs mer »
23 maj, 2016 Swedencare tar in 30 miljoner och siktar på First North. Läs mer »
17 maj, 2016 Fidos tandhygienist siktar på börsen. Läs mer »
15 februari, 2016 Munhygienföretaget Swedencare tog hem näringslivspriset inom Life Science. Läs mer »
20 januari, 2016 Swedencare AB (publ) acquires SV Distribution. Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och var uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!