Investor RelationsVD kommenterar

“Ytterligare ett starkt år för Swedencare”

JENNY GRAFLIND, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q4/2019):

NettoomsättningQ4 2019

34 084

TSEK ( 23%)

EBITQ4 2019

6 584

TSEK (19.3%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Ytterligare ett starkt år för Swedencare”

FJÄRDE KVARTALET: 1 oktober – 31 december 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 34 084 TSEK (27 778 TSEK), en ökning på 23%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 13% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 246 TSEK (7 684 TSEK),
motsvarande en ökning om 7% respektive en EBIT-marginal om 24,2% (27,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 584 TSEK (7 332 TSEK),
motsvarande en minskning om 10% respektive en EBIT-marginal om 19,3% (26,4%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 5 722 TSEK (5 742 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 801 980 aktier 0,36 SEK (0.36 SEK).
•  Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 45 737 TSEK (28 435 TSEK).

HELÅRET 2019: 1 januari – 31 december 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 126 769 TSEK (99 136 TSEK), en ökning på 28%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 22% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39 531 TSEK (29 711 TSEK),
motsvarande en ökning om 33% respektive en EBITDA-marginal om 31,2% (29,9%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 36 914 TSEK (29 428 TSEK),
motsvarande en ökning om 25% respektive en EBIT-marginal om 29,1% (29,6%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 29 913 TSEK (23 320 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 778 462 aktier 1,90 SEK (1.48 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 128 TSEK (21 951 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 541 TSEK (843 TSEK).
•  Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 SEK per aktie för 2019 (0)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) förvärvar den grekiska djurhälsodistributören Biovet.

•  Swedencare AB (publ) utser ny VD att leda bolaget mot de finansiella målen 2024 samt fastställer ny utdelningspolicy.

•  Swedencare AB (publ) förstärker organisationen med en Global Marketing Manager som en del i den ökade marknadssatsningen.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång:

•  Det finns inga väsentliga händelser efter det fjärde kvartalets utgång att kommentera.

VD har ordet:

Fortsatt global tillväxt och ökade marknadssatsningar

Förra årets avslutande kvartal gav en omsättning på 34,1 MSEK, 23% högre än motsvarande kvartal 2018. För helåret noterar vi en nettoomsättning på 126,8 MSEK, en ökning med 28%. Omsättningen påverkas positivt av förvärvet av Biovet varför den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 13% under Q4 samtidigt som helårets motsvarighet summeras till 22%.

Vi har fortsatt hög tillväxt på flertalet marknader, bland annat följdes rekord-ordern från Kina i Q3 upp av en ännu större order i Q4 vilket innebar att Kina svarade för hela 13% av vår totala omsättning under kvartalet. Även i USA och Norden fortsätter vi ha bra tillväxt. USA ökade med 26% i kvartalet och hela 47% för helåret. Ett starkt Q3 i UK gav en något svagare utveckling under Q4 och en väntad större order från Korea försköts till Q1 2020.

Vår koreanska återförsäljare har med leveransen i Q1 hela vårt PlaqueOff sortiment och de rapporterar att de har haft stora framgångar med, framför allt, ProDen PlaqueOff® kattprodukt och våra dental bones.

Vår partner Canagan noterar framgångar med fodersamarbetet vilket resulterat i att vår ingrediensförsäljning ökar – trots att det fortfarande rör sig om små volymer så noterade även denna produktgrupp en rekordförsäljning under kvartalet.

Lanseringar sker både av nya produkter, Minibones är nu lanserade på flera marknader i Europa och vi förväntar oss att försäljningen av dessa kommer igång ordentligt under H1 2020, samt på nya marknader då vi under Q4 levererade Dental bites till Chile för första gången.

EBITDA ökade med 7% under Q4, delvis påverkad av ökade marknadssatsningar, medan den svenska kronans förstärkning under kvartalet bidrog till att EBIT minskade med 10% till 6,6 MSEK. Ett sämre resultatutfall än för motsvarande kvartal föregående år skall ses i ljuset av de satsningar vi gör inom marknadsföring och att större orders ibland förskjuts över kvartalsskiften. För helåret ökade EBIT med 25% till 36,9 MSEK, motsvarande en marginal om 29,1%.

Under Q4 utarbetade vi strategiska och finansiella mål fram till 2024 vilka vi offentliggjorde den 23 oktober. I arbetet med att nå målen ligger en väsentligt ökad satsning på marknadsaktiviteter, något som inleddes under det gångna kvartalet. Nu tar vi nästa steg i och med att vår Globala Marknadschef, Sara Ahlström, anslöt i mitten av januari. Under Saras ledning skall vi göra varumärket ProDen PlaqueOff® till den ledande globala dentalprodukten för husdjur det vill säga leverera på vår vision.

I omvärlden har innevarande år har inletts med ett beslut om Brexit, vilket vi får se de fulla effekterna av först efter nästa årsskifte, och att Kina lamslagits av Corona-viruset.Hur länge och på vilket vis den rådande situationen i Kina påverkar Swedencare är svårt att sia om idag, men då våra produkter inte inhandlas på veckobasis förväntar vi oss inte att försäljningen påverkas mer än med en eventuell tidsförskjutning. Samtidigt som butikshandeln påverkas negativt av den rådande situationen ökar efterfrågan online. Detta bemöter vår lokala distributör genom att köra speciella digitala kampanjer som vi ser framemot att se resultatet av.

Vi lägger nu ännu ett spännande år bakom oss, ett år som bjudit på fortsatta försäljningsframgångar och en hög lönsamhet. Vi har produkter och varumärken som vi är stolta över och som allt fler kunder världen över upptäcker. Tillväxttrenden i husdjurs-branschen fortsätter och vi har tagit en viktig roll på dentalområdet, en roll som vi nu ska förvalta genom att växla upp på marknadssidan.

När denna rapport publiceras har jag varit VD i drygt tre månader och jag ser framemot att fortsätta utveckla vårt bolag tillsammans med mina kollegor, styrelsen, återförsäljare och självklart våra kunder runt om i världen.

Jenny Graflind, VD
Malmö den 13 februari 2020

Läs bokslutskommuniké för 2019 i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Jenny Graflind, CEO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2020/2021
Datum Händelse
21 april, 2020 Årsstämma – klick här för mer information.
21 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020
22 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 31/12 2019.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 4 622 456 29.25%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1 517 351 9.60%
DNCA Investments 1 322 217 8,37%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1 110 362 7.03%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4,78%
SHB Fonder 456 071 2.89%
SEB Nanocap – NY 406 200 2.57%
Aktia Nordic Micro Cap 314 338 1.99%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 312 481 1.98%
Martin Shimko – VD Swedencare USA 300 000 1.90%
Investment AB Spiltan 300 000 1.90%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1,41%
Cbny-Mkpgue Nab Acf Pie Growth UK – NY 215 000 1,36%
Avanza 211 083 1.34%
Hans Persson – VD Swedencare Frankrike 199 750 1,26%
Enter Småbolagsfond 195 000 1,23%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190 000 1,20%
Grandeur, Fund BBHBOS 170 982 1.08%
Länsförsäkringar Småbolag Sverige – NY 157 376 1,00%
Per Malmström Consulting AB 123,000 0,78%
NTC Various Fiduciary Capacit – NY 122 790 0,78%
Cbny-Mkjgro Nab Acf Juno Kiwisaver – NY 110 000 0,70%
Aktia Secura 108 873 0.69%
COGEFI 108 717 0.69%
Övriga 2 250 760 14.24%
Totalt 15 801 980 100%
Free Float* 8 203 811 51,92%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 110 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 517 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Impilo och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i Biotage AB och Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Calliditas Therapeutics AB, Immedica Pharma AB, Rodebjer Form AB samt Memira Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 622 456 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 31 december 2019.

Ledande befattningshavare
jenny-graflind
Jenny Graflind
CEO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  35 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  81 968 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  300 000 aktier.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  10 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2019.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfaren på marknaden för husdjur.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  31,358 aktier.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


3 september, 2019

Inga svarta moln
för Swedencare

Swedencare tillverkar produkter för husdjur, ett segment som växer stort världen över.
Läs mer »


27 augusti, 2019

Hundägare spenderar
mer än någonsin

Trenden håller sig stark världen över och hotet om lågkonjunktur skrämmer inte husdjursbolagen.
Läs mer »


6 augusti, 2019

Swedencare:
Högvärderad och trendig

Djurhälsa är ett
trendigt ämne på börsen.
Svenska Swedencare är ett av få nordiska investeringsalternativ på den internationella trenden.
Läs mer »


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor. Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet. Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!