Investor Relations


Investor Relations

Dela den här informationen:

CEO kommenterar

“I december samlade vi ledning och styrelse för ett strategi- och budgetmöte. Med ett positivt momentum i alla marknader, lanseringar av både Dental Bones och NutriScience-produkter på nya marknader samt flera fodersamarbeten ser nu hela organisationen fram emot 2018 med stor tillförsikt, något som avspeglades i vår budget för 2018.”

HÅKAN LAGERBERG, CEO – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q4/2017):

OmsättningQ4 2017

22 638

KSEK

EBITDAQ4 2017

6 794

KSEK


Företagsinformation


“Tredubblad försäljning i Asien under kvartalet samt
en organisk tillväxt på 36% i koncernen under 2017″
FJÄRDE KVARTALET: 1 oktober – 31 december 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 22 638 KSEK (15 387 KSEK), en ökning på 47,1%.
•  Organiska tillväxten uppgick till 44% .
•  (EBITDA) uppgick till 6 794 KSEK (1 806 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (11,6%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5 333 KSEK (829 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 23,4% (5,3%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 3 848 KSEK (615 KSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,24 SEK (0.04 SEK).
•  Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till 24 077 KSEK (20 541 KSEK).

HELÅRET: 1 januari – 31 december 2017

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 85 490 KSEK (53 720 KSEK), en ökning på 59.1%.
•  Organiska tillväxten uppgick till 36% .
•  (EBITDA) uppgick till 23 527 KSEK (14 047 KSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 27,5% (25,9%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16 704 KSEK (11 724 KSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 19,5% (21,6%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 11 822 KSEK (9 778 KSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier0,75 SEK (0,62 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 516 KSEK (1 875 KSEK).
•  Kurspåverkan uppgick till en förlust på 751 KSEK.
•  Den finansiella målsättningen under 2017 var att uppnå en omsättning överstigande 80 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 30% (motsvarande 24 MSEK). Omsättningsmålet överträffades med 5,6 MSEK. EBITDA-marginalen landade på 27,5% (motsvarande 23,5 MSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:

•  Swedencare och Musti Group har tillsammans lanserat en ny och unik produktlinje – Kattfoder innehållande ProDen PlaqueOff®.
•  Swedencare har bytt Certified Adviser från Remium Nordic AB till FNCA Sweden AB den 27 oktober 2017.
•  Swedencare har utsett en valberedning inför årsstämman den 24 april 2018.
•  Swedencare AB (publ) huvudaktieägare har utfärdat köpoptioner till nyckelpersoner i Swedencare.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång:

•  Swedencare AB (publ) tillämpar IFRS för koncernen samt RFR2 för moderbolaget från den 1 januari 2018.

Kommentarer från CEO:

I december samlade vi ledning och styrelse för ett strategi- och budgetmöte. Med ett positivt momentum i alla marknader, lanseringar av både Dental Bones och NutriScience-produkter på nya marknader samt flera fodersamarbeten ser nu hela organisationen fram emot 2018 med stor tillförsikt, något som avspeglades i vår budget för 2018.

När jag någon vecka senare önskade alla en välförtjänt julledighet visste jag att året och kvartalet varit bra men avslutningen överraskade t.o.m. mig en aning. Vi ökade kvartalets omsättning med 47% till 22,8 MSEK och EBITDA med hela 27.6% till +6,8 MSEK. Under kvartalet var vi tillbaka på ”normala” marknadsaktiviteter och då ser vi också en EBITDA-marginal nära vårt nuvarande mål om 30%.

Samtliga huvudmarknader fortsätter att växa både i omsättningsvolym och antal kunder. Framförallt imponerar de asiatiska marknadernas tillväxt med stora beställningar från Sydkorea och Kina samt en större beställning från Brasilien i kvartal fyra. UK ökade med 66% i kvartalet och är under 2017 tillsammans med Irland vår största marknad.

En mycket stor efterfrågan i USA medförde att vi, p.g.a. produktionsbegränsningar, tvingades skjuta på lanseringen av Dental Bones på övriga marknader med undantag för en mindre smyglansering i UK. Jag ser verkligen fram emot att vi under våren 2018 kommer ut med Dental Bones på ett antal nya marknader då jag är övertygad om att de kommer att leda till många fler och nya användare av vårt ProDen PlaqueOffsystem. Vidare lanserade vi i Q4 ett fodersamarbete (Nutrima Katt) med den största aktören i Norden, Musti Group, ett samarbete som utökas under 2018 till Nutrimas Hundlinje.

En tillbakablick på 2017 ger för handen att året blev som jag förväntade – stark tillväxt med bra marginal. Vi omsatte över 85 MSEK en ökning med 59% och 5 MSEK över målsättningen på 80 MSEK. Resultatet hängde med bra och vi visade en EBITDA om 23,5 MSEK, en ökning med 67%. EBITDA-marginalen stannade på 27,5%, något under vårt mål om 30% men förklaringarna med extraordinära marknads- och produktutvecklingssatsningar för våra Dental Bones respektive Dental Bites studier kommer att ge effekt framåt. En annan delförklaring till att marginalen inte fullt ut når målet är att vår Humansatsning belastat resultatet med drygt 1,5 MSEK. Vi har vidtagit åtgärder inom detta verksamhetsområde och förväntar oss ett klart bättre resultat här under 2018.

Fokus under 2018 är att fortsätta marknadsföringen av vår flaggskeppsprodukt ProDen PlaqueOff med lanseringar av både Dental Bones och fodersamarbeten på nya marknader. Samtidigt arbetar vi med att öppna nya marknader för NutriScience-produkter, både i egen regi och via våra duktiga återförsäljare – inte minst är intresset mycket stort i Kina för fler Swedencare-produkter. Några marknader som har stor potential att växa markant är Australien, där vi haft en del regulatoriska utmaningar under 2017 som nu är lösta, Brasilien, som numera är nummer två i världen avseende konsumtion av hundfoder och Ryssland som i det närmaste är orört för vår del.

Ett annat fokusområde under innevarande år är en mer samlad satsning på online, både varumärkesbyggande och försäljning direkt till konsument från oss och från våra B2B-kunder.

De organiskt drivna affärsutvecklingsprojekten har dominerat det nyligen avslutade verksamhetsåret varför förvärven har fått stå tillbaka. Vi är en attraktiv diskussionspart på marknaden och vi får därför löpande propåer om både samarbeten och förvärv. Med den plattform vi har byggt de senaste åren och med en stark resultatutveckling i ryggen är vi nu beredda att aktivt arbeta med förvärv. Oavsett om och när förvärvsmöjligheter dyker upp arbetar hela organisationen målmedvetet för att vi 2020 skall nå 200 MSEK i omsättning och vi är på god väg!

  Läs delårsrapporten i sin helhet här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2018
Datum Händelse
24 april, 2018 Årsstämma, Adress: Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Sverige
26 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 (1 januari – 31 mars 2018)
23 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018 (1 januari – 30 juni 2018)
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018 (1 januari – 30 september 2018)
Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 31 december 2017.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,070,982 32.15%
Mastan AB (Håkan Lagerberg via bolag) 2,102,352 13.33%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl via bolag) 2,102,351 13.33%
SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
Aktia Nordic Micro Cap Fund 516,614 3.28%
SHB Fonder 500,000 3.17%
Timer Hill Europe AG (Martin Shimko – CEO Swedencare USA) 301,364 1.91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 297,212 1.88%
Avanza Pension 236,572 1.50%
Grandeur, Fund BBHBOS 223,855 1.42%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
Granit Fonder Småbolag 216,265 1.37%
BNP PARIBAS (Hans Persson – CEO Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
Grenspecialisten 197,454 1,25%
KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
Tedcap AB (Thomas Eklund via bolag) 190,000 1,20%
Lin Micka 150,772 0.96%
Staffan Johansson 120,000 0.76%
Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
Anders Lönner 109,066 0.69%
Övriga 1,142,932 7.25%
Totalt 15,770,622 100%
För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till NASDAQOMX First North.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpssat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North..
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWEDENCARE AB (PUBL)
Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 17.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018, och
– dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 april 2018, under adress Swedecare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon 073-944 85 54 eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 18 april 2018. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 770 622 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 15 770 622.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val till styrelse och av revisor
10. Principer för utseende av valberedning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
12. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut
Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor samt utseende av valberedning (punkterna 1, 8 – 10)
Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg, ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Johan Bergdahl (JCC Group Invest Sweden AB) samt Per Malmström (Styrelseordförande Swedencare AB), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 58,8 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande;
Punkt 1) – Per Malmström som ordförande vid årsstämman.
Punkt 8) – Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt 500 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För ledamöter vilka är anställda av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till tidigare år.
Revisorsarvode enligt godkänd räkning.
Punkt 9) – Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Malmström, Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Håkan Lagerberg samt Thomas Eklund.
Omval av Per Malmström som styrelsens ordförande.
En presentation av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.swedencare.se.
Nyval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Punkt 10) – Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att resultatet om 6 511 625 kronor balanseras i ny räkning.
Punkt 11) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 3 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Malmö i mars 2018
Swedencare AB (publ)
Styrelsen

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1961.

•  Styrelseordförande i SDC Distribution AB sedan 2014. Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB samt Nordiska IT-lagret.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Moberg Pharma AB (publ), Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB samt Eklund konsulting AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Styrelseledamot i SDC Distribution AB sedan 2014. Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. VD och styrelseledamot i Nordiska IT Lagret AB. Styrelseledamot i K3 Nordic AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB samt Engelbrekt Factoring AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB.

Ledande befattningshavare
Namn Titel
Håkan Lagerberg CEO & VD
Jenny Graflind CFO
Per Malmström Ordförande i styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden

I pressen


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »


4 april, 2018

Swedencare dubblar tillverkningskapaciteten

Malmöbaserade Swedencare har förvärvat tillverknings- och logistiklokaler i Irland. Läs mer »


26 mars, 2018

Husdjuren går fint

The Pet Passion Index har slagit börsen med råge. Läs mer »


4 december, 2017

Independent Equity Analysis

Independent Equity Analysis
Läs mer »


24 november, 2017

Intervju med delägare

Swedencare – Intervju med delägare… Läs mer »


18 november, 2017

Kosttillskott för djur lockar finansprofiler

På sex år har riskkapitalbolagen lagt under sig 40 procent av den svenska djursjukvården… Läs mer »


8 november, 2017

En riktig hundaktie
värd en chans

Swedencare är Nordens enda noterade bolag som sysslar med djurhälsa… Läs mer »Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig och var uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!