Investor Relations


VD kommenterar

“Förvärv och stark organisk tillväxt gav nya rekord”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q1/2021):

NettoomsättningQ1 2021

133 908

TSEK ( 255%)

EBITQ1 2021

35 189

TSEK ( 228%)

Nettoomsättning Q1 2021

133 908

TSEK ( 255%)

EBIT Q1 2021

35 189

TSEK ( 228%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Förvärv och stark organisk tillväxt gav nya rekord”

FÖRSTA KVARTALET: 1 januari – 31 mars 2021

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 133 908 TSEK (37 726 TSEK), en ökning på 255%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 25% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35 780 TSEK (10 430 TSEK),
motsvarande en ökning om 243% respektive en EBIT-marginal om 26,7% (27,6%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 35 189 TSEK (10 714 TSEK),
motsvarande en ökning om 228% respektive en EBIT-marginal om 26,2% (28,3%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 26 743 TSEK (8 441 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 21 075 598 aktier 1,27 SEK (0.53 SEK).
•  Per den 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 162 528 TSEK (44 092 TSEK).
•  Kostnader i samband med förvärvet av Holden2 uppgick till 911 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 36 690 TSEK,
motsvarande en EBITDA-marginal om 27,4% och EBIT till 36 099 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 26,9%.

Väsentliga händelser under första kvartalet:

•  Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit godkänd av VOHC.

•  Swedencare AB (publ) har slutfört förvärvet av Holden2 och en del av köpeskillingen är reglerad med apportemission.

•  Swedencare AB (publ) presenterar nya finansiella mål vilka är att under 2025 uppnå en omsättning om 2 MDSEK
med en EBIT-marginal överstigande 30%.

•  Swedencare AB (publ) förvärvar Rx Vitamins, ett amerikanskt bolag med fokus på kosttillskott till veterinärkanalen.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång:

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera.

VD har ordet:

Synergier och affärsutveckling är enkelt när man har duktiga kollegor.

Stark efterfrågan på våra produkter, en del produktions- och leveransutmaningar på grund av Covid-19, många interna projekt avseende lanseringar, produktutveckling, utbildningar, nyanställningar och optimering samt sammanslagningar av lager, logistik och finans i USA och slutligen ett nytt förvärv som avslutning i ett intensivt kvartal!

Det första kvartalets nettoomsättning om 134 MSEK innebar en ökning med 255% jämfört med Q1 2020 samtidigt som EBITDA-resultat ökade med 243% till 35,8 MSEK, motsvarande en marginal om 26,7%. Justerat för förvärvskostnader når vi en EBITDA-marginal på 27,4%. Q1 bjöd på ett starkt momentum i branschen trots fortsatt pandemipåverkan världen över.

Som framgår ovan har vi lagt ett hektiskt kvartal bakom oss. Samtliga företag i vår grupp har haft ett starkt kvartal, en utveckling som till stor del beror på aktiv affärsutveckling genom samarbeten mellan våra dotterbolag men även på grund av vårt målinriktade arbete de senaste åren som nu börjar ge frukt. Det är också ett uttalat mål för oss att växa klart snabbare än branschen. Under det första kvartalet visar vi en organisk tillväxt på 25% trots en del produktions- och leveransutmaningar som försköt några större orders, vilka skulle ha gått ut i kvartalet men som skeppades först nu i april.

Vår satsning på USA känns helt rätt då ett flertal nya undersökningar och marknadssrapporter bekräftar styrkan i den amerikanska husdjursmarknaden. Experterna är överens om att marknaden kommer att växa i många år framöver både avseende antalet husdjur och, framförallt, viljan att spendera pengar på de fyrbenta familjemedlemmarna. En klar majoritet av de senaste årens nya husdjursägare har en helt ny nivå vad gäller köpkraft varför vi som premiumproducent bedömer att vi är välpositionerade för en ökad efterfrågan. Vi erbjuder högkvalitativa produkter, med bevisad effekt, inom attraktiva varumärken och framförallt gör vi tillgängligheten enkel med våra stora online-satsningar.

På kort tid har vi lyckats med många av våra online-satsningar, ett bevis, och en fantastisk prestation vågar jag säga, är att våra två flaggskeppsprodukter, ProDen PlaqueOff® pulver och ProDen PlaqueOff® Cat båda innehar förstaplatsen på Amazon UK för främsta produkt inom Pet oral care- kategorin! Med en nyanställd online-manager, baserad i Leeds, fick vi en flygande start och har redan sett ett flertal lyckade åtgärder och kommer under året att se många fler som till exempel förbättringar avseende Amazon Europe vilket kommer att ledas från UK. Jag är positivt överraskad över hastigheten i vår digitala transformering och känner att vi fortfarande har det mesta ogjort.

En del projekt vilka jag hade hoppats skulle vara slutförda under Q1 blev lite försenade av olika skäl, vissa på grund av de utmaningar jag nämnt ovan. Dock kan jag informera om att flertalet projekt har slutförts redan nu i april såsom, produktionsstart i vår interna anläggning i Houston för ProDen PlaqueOff® pulver, full integration av Animal Pharm till Stratford avseende finans, lager och logistik, flytt till nya lokaler i Malmö och en del nyanställningar i framförallt USA.

I Q2 har vi ett antal spännande projekt för uppstart, bland annat lanseras varumärket Animal Pharm’s produkter på Amazon och Chewy.com vilket kommer att skötas av våra interna online-specialister på Holden2. De senare kommer även att ta över hela ProDen PlaqueOff® portföljens närvaro på Amazon. Ytterligare ett projekt med uppstart inom kort är vårt grekiska bolag som blir först med att lansera Nutravet i ett nytt land. Vi har anställt en dedikerad resurs för detta som under innevarande kvartal kommer bearbeta den grekiska veterinärsmarknaden. Ovanstående projekt är samtliga bevis på den affärsanda och den nyfikenhet på nya marknader som våra entreprenörer i organisationen arbetar utifrån.

Samtliga dotterbolag kommer att lansera ett antal nya produkter och/eller hela nya produktlinjer och jag ser fram emot att avrapportera hur dessa har gått i de kommande kvartalsrapporterna.

Vi har under kvartalet blivit än mer uppmärksammade i marknaden av ett nettoomsätt flertal större aktörer som närmat sig med förfrågningar om nya eller utökade samarbeten. Jag ser det som ett bevis på att vår strategi är rätt med att växa både organiskt och med kvalitativa förvärv. Vi är i en bra sits och har väldigt goda förutsättningar att ta en ännu större plats på den snabbväxande husdjursmarknaden runt om i världen.

En kort genomgång av våra marknader visar att USA fortsätter att utvecklas väldigt starkt trots en del samordnings- och andra strukturella projekt. Stratfords övertag av många delar avseende Animal Pharm var ett stort projekt och fantastiskt genomfört av inblandade parter. I slutet av kvartalet har butiks- och klinikleden ökat aktiviteterna till följd av att Covid-restriktioner lättats, eller förvunnit helt, i de flesta amerikanska delstater. Från och med nu ser vi fram emot att öka inom samtliga kanaler och att verkligen se resultat från synergiarbetet avseende produkt och säljsamverkan.

I slutet av kvartalet gjorde vi ännu ett förvärv, Rx Vitamins, grundat och lett av Craig Kisciras. Med Rx Vitamins får vi ytterligare ett kvalitetstillskott då både produktsortiment och organisationens kompetens är på högsta nivå. Övriga företag i gruppen kommer att kunna hjälpa till med att tillvarata volymaffärs- möjligheter som Rx Vitamins hittills inte kunnat fokusera på.

Trots återinförda restriktioner har våra bolag i Storbritannien levererat en hög tillväxt, dels genom stora framgångar på Amazon och dels genom att Nutravet, förutom att växa i UK, har lyckats få många produkter godkända i Sydkorea, en marknad som vi har haft stor framgång med i Swedencare sedan tidigare. En första, mindre, order är skickad och vi förväntar oss en andra och större redan under Q2. Organisationen har även här fått ett efterlängtat tillskott genom en Operations Director vilket kommer att vara avgörande för att kunna hantera Nutravets kommande tillväxt.

Även i övriga Europa har vi noterat tillväxt med rekordkvartal i både Spanien och Grekland och stabila försäljningssiffror i Frankrike och Norden. Avseende Frankrike är det en större förändring som sker nu då en av de som verkligen ligger bakom ProDen PlaqueOff®s framgång i Mellaneuropa, Hans Persson, beslutat sig för att gå i pension. Hans introducerade produkten för mer än 15 år sedan i Frankrike och på ett flertal europeiska marknader och han har sedan dess byggt upp ett stort nätverk som hans nyligen rekryterade efterträdare nu ska förvalta och utveckla.

I övrigt ser jag fram emot vår europalansering av PetMD® på Amazon, en satsning som inleds under Q2.

För övriga världen har Asien fortsatt att växa bland annat med en stor order till framförallt Kina. För Sydkorea och Japan ser det bra ut men under kvartalet har vi levererat något mindre än vanligt, något som justeras under innevarande kvartal. Ett flertal nya produkter ska lanseras i Sydkorea och i Japan kommer vi att bredda säljkanalerna för vår pulverprodukt och lansera nya smaker av våra tuggben.

På förvärvssidan blir vi fortsatt kontaktade av många företag som av olika anledningar vill bli en del av vår grupp. Vi följer planen och prioriterar lönsamma och tillväxtdrivna företag vilka delar vårt entreprenöriella fokus. Vi är både intresserade av starka produkt- och varumärkesbolag samt distributionsbolag på intressanta marknader. Att komma längre bak i värdekedjan avseende produktion är även det något som kan passa in, drivet både av våra framgångar på Irland, och snart även i Texas, samt de utmaningar vi ser med att få önskade volymer producerade i rätt tid hos våra tillverkande partners runt om världen.

Jag vill tacka för en fantastisk organisation, kunder och intresset från investerare världen över. Min förhoppning är att vi under kommande kvartal kan börja återgå till ett mer normalt sätt att leva och resa samt ha betydligt fler kundmöten IRL!

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 29 april 2021

Läs delårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, VD
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online via ett distributionsnät omfattande elva dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.00 CET.

Perioden: 2021/2022
Datum Händelse
29 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021
17 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning
ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Utdelning
Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,80 SEK per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten
Namn Antal aktier Ägarandel (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 22.0%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,517,351 7.2%
DNCA INVESTMENTS 1,184,869 5,6%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,110,362 5.3%
HANDELSBANKEN FONDER 1,019,350 4.8%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 959,500 4,6%
SHB FONDER 809,072 3.8%
AKTIA ASSET MANAGMENT 604,196 2.9%
MATTHEW SHAW – VD Nutravet 580,769 2.7%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 459,000 2,2%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS 394,804 1.9%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 284,556 1.3%
MARTIN SHIMKO – VD Swedencare USA 280,000 1.3%
ENTER FONDER 279,710 1,3%
JASON BRAUN – VD Animal Pharm 251,994 1.2%
ODIN FONDER 250,000 1,2%
SWEDBANK ROBUR FONDER – NY 210,000 1,0%
GRANDEUR PEAK GLOBAL ADVISORS, LLC 208,177 1.0%
Övriga 6,049,310 28.7%
Totalt 21,084,475 100%
Free Float* 12,444,812 59,0%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående,
aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna
Namn Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 23,007,275 19.5% 19.5%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl) 7,511,755 7.1% 7.1%
SYMRISE AG 5,977,100 5.1% 5.1%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg) 5,551,810 4.7% 4.7%
DNCA FINANCE S.A 5,192,736 4.4% 4.4%
AMF PENSION & FONDER 4,797,500 4.5% 4.5%
HANDELSBANKEN FONDER 4,686,750 4.0% 4.0%
SEB FONDER 3,376,775 3.1% 3.1%
AKTIA ASSET MANAGEMENT 2,921,990 2.8% 2.8%
MATTHEW SHAW 2,903,845 2.5% 2.5%
BERENBERG FUNDS 1,877,000 1.6% 1.6%
SWEDBANK ROBUR FONDER 1,758,655 1.7% 1.7%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 1,615,000 1.4% 1.4%
MARTIN SHIMKO 1,400,000 1.2% 1.2%
ENTER FONDER 1,398,550 1.3% 1.3%
Övriga 43,877,544 35.3% 33.2%
Summa 2021-06-30 117,854,285 100% 100%

Geografisk fördelning
Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 13,923 69,686,147 62.2% 62.3%
TYSKLAND 13 9,633,344 8.2% 8.2%
FRANKRIKE 9 6,687,926 5.7% 5.8%
USA 22 6,681,797 5.7% 5.7%
FINLAND 127 4,659,848 4.3% 4.3%
STORBRITANNIEN 13 3,727,918 3.1% 3.2%
LUXEMBURG 10 1,755,906 1.5% 1.5%
NORGE 26 1,442,034 1.2% 1.2%
SCHWEIZ 13 568,911 0.5% 0.5%
NYA ZEELAND 1 515,000 0.4% 0.4%
Övriga länder 101 184,987 0.2% 0.2%
Anonymt ägande 12,310,467 7.0% 6.8%
Summa 2021-06-30 14,258 117,854,285 100% 100%

Innehavsfördelning
Storleksklass Antal Aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1 – 100 281,107 0.3% 0.3% 7,763
101 – 250 459,892 0.4% 0.4% 2,701
251 – 1000 1,316,675 1.2% 1.2% 2,528
1001 – 5000 2,134,457 2.0% 2.0% 970
5001 – 25000 1,838,477 1.7% 1.7% 191
25001 – 100000 1,913,867 1.8% 1.8% 41
100001 – 500000 6,993,472 6.0% 6.1% 29
500001 – 1000000 11,787,182 10.6% 10.6% 16
1000001 – 78,818,689 68.9% 69.0% 19
Anonymt ägande 12,310,467 7.0% 6.8%
Summa 2021-06-30 117,854,285 100% 100% 14,258

Koncentration

*Per 2021-06-30

Typ av koncentration Koncentration Innehav (%) Röster (%) Antal Aktier
De 10 största ägarna 10 57.6% 57.6% 65,927,536
De 20 största ägarna 20 69.8% 69.9% 79,768,689
De 30 största ägarna 30 77.0% 77.1% 87,838,008
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
1 juli, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare förvärvar amerikanska Vetio
19 maj, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare presentation på SEB Growth Market 2021
9 mars, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2021
7 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2020
2 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Pareto Securities Annual Healthcare Conference 2020
10 juni, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Handelsbanken Nordic Mid Small Cap Seminar 2020
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  600 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot, VD och innehar ledande position sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  5 551 810 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  7 551 755 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  950 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  23 007 275 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 juni 2021.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO

•  Se info ovan.

jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd och innehar ledande position sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef
och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE.
Aktieinnehav i Swedencare:  175 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
sabine-uhde
Jason Braun
VD i dotterbolaget Animal Pharm Care USA Inc

•  Jason är anställd sedan 2003.

•  Över 25 års erfarenhet från djurhälsobranchen. Grundare och VD för Animal Pharmaceuticals sedan 2003.
Examen från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  1 259 970 aktier.

Ed Holden
Ed Holden
VD i dotterbolaget Holden2 LLC

•  Ed är anställd sedan 2011.

•  Över 10 års erfarenhet av online-marketing och eCommerce. Grundare och vd för Holden 2 sedan 2011.
Examen från Loras College i Management Information Systems.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  299 600 aktier.

john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  418 515 aktier.

brian-nugent
Brian Nugent
VD i dotterbolaget StratfordCare USA Inc

•  Brian är anställd sedan 2011.

•  Över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.
Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).
Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  325 000 aktier.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2012.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  156 790 aktier.

martin-shimko
Matthew Shaw
VD i dotterbolaget Nutravet UK Ltd

•  Matthew är anställd sedan 2008.

•  Entreprenörs bakgrund från flera branscher. Stark erfarenhet av varumärkes byggande och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.
Grundare och VD för Nutravet sedan 2008, vilket har vuxit till det främsta ”exclusive to vet” kosttillskottsvarumärke i UK.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  2 903 845 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  1 400 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Revision

Vid årsstämman 2019 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för andra kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Ann Theander

Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor hos Grant Thornton Sweden AB.
Revisor i koncernen sedan 2018.

Swedencare AB (publ)
Följ Swedencares nyhetsflöde


Anmäl dig till våra nyheter
och pressmeddelande

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!