Investor Relations


Investor Relations


• 24 oktober, 2019 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q3 2019 (1 juli – 30 september 2019)
• 13 februari, 2020 – Swedencare AB (publ) – Bokslutskommuniké Q4 2019 (1 oktober – 31 december 2019)
• 23 april, 2020 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q1 2020 (1 januari – 31 mars 2020)
• 24 juli, 2020 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q2 2020 (1 april – 30 juni 2020)


VD kommenterar

“Fortsatt stark försäljnings- utveckling
med USA och Asien i täten”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q2/2019):

NettoomsättningQ2 2019

30 376

TSEK ( 18%)

EBITQ2 2019

8 657

TSEK ( 17%)

Dela den här informationen:

Företagsinformation


“Fortsatt stark försäljnings- utveckling med USA och Asien i täten”

ANDRA KVARTALET: 1 april – 30 juni 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 30 376 TSEK (25 669 TSEK), en ökning på 18%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 15% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 158 TSEK (7 125 TSEK),
motsvarande en ökning om 29% respektive en EBIT-marginal om 30,1% (27,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 8 657 TSEK (7 420 TSEK),
motsvarande en ökning om 17% respektive en EBIT-marginal om 28,4% (28,8%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 6 809 TSEK (5 815 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,43 SEK (0.37 SEK).
•  Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 39 076 TSEK (24 972 TSEK).

FÖRSTA HALVÅRET: 1 januari – 30 juni 2019

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 60 926 TSEK (47 353 TSEK), en ökning på 29%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 23% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 974 TSEK (13 184 TSEK),
motsvarande en ökning om 52% respektive en EBITDA-marginal om 32,7% (27,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 19 335 TSEK (13 432 TSEK),
motsvarande en ökning om 44% respektive en EBIT-marginal om 31,7% (28,3%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 15 317 TSEK (10 616 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,97 SEK (0.67 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 769 TSEK (7 763 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 797 TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) får ytterligare en internationell institution som ny större aktieägare,
DNCA – Invest Beyond Global Leaders samt Invest Norden Europe.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång:

•  Det finns inga väsentliga händelser efter det andra kvartalets utgång att kommentera.

VD har ordet:

Solid utveckling under Q2 – fortsatt god tillväxt och trots utökade satsningar, en bra marginal.

Det andra kvartalets nettoomsättning om 30,4 MSEK innebar en ökning med 18% jämfört med Q2 2018. Resultatet utvecklades ännu bättre och vi visade en EBITDA om 9,2 MSEK, en ökning med 29% jämfört med 2018. EBITDA-marginalen noterades till 30,1%, precis över vårt resultatmål om 30%.

De flesta marknaderna visade en fortsatt god utveckling i spåren av ett mycket starkt Q1. Nordamerika fortsätter att leverera, denna gång med en omsättningsökning på 54%, detta trots att vi först i juni kunde leverera en första omgång av de numera USA-tillverkade Dental Bites. Efter att ha noterat en försäljning av Dental Bites för första gången i år ser jag fram emot att vi nu ska kunna tillgodose den efterfrågan produkten har på den amerikanska marknaden och att kunna rapportera om det i kommande rapporter. Vidare var det även först i juni som vi kom ikapp våra restorders för Dental Bones för vilka efterfrågan varit väldigt hög. Vi har investerat för att kunna dubbla produktionen av Dental Bones, något som vi räknar med att nå under tidig höst. Vi har även utökat säljstyrkan med en mycket erfaren person i Paul St. Germain som ansvarar för nordöstra USA samt östra Kanada. Paul startade i maj och har redan kommit in och levererat.

UK var bra men lite lägre än det starka Q1 som var något påverkat av att vissa av våra kunder beställde ovanligt mycket med tanke på risken för en hård Brexit. Trots att vi lyft in Spanien i ett eget bolag ökar Sydeuropa omsättningen och det till en väsentligt högre resultatmarginal. Det är framförallt Frankrike, Portugal och Grekland som går starkt, bl.a. genomfördes en Dental Bones-kampanj i Grekland som sålde slut på en månad att jämföra med planen att den skulle vara i tre månader.

Spanien kommer att bli en mycket bättre marknad för oss framöver i och med etableringen av det egna dotterbolaget. Vi har nu klart med regionala distributörer som täcker hela landet och vi har redan kunnat leverera små orders till vissa. Det var dock först den 1 juli som vi fick tillbaka samtliga säljrättigheter i Spanien varför Q2 mest har bestått i uppbyggnad av kontakter, logistik samt marknadsföring. Under Q2 har etableringen av vårt eget säljbolag i Spanien belastat resultatet med ca: 660 TSEK men nu är vi väl rustade för att börja visa svarta siffror under det andra halvåret. Vår produktionsanläggning på Irland tar över allt mer av vår ProDen PlaqueOff®-tillverkning och för att växla upp har vi genomfört en GMP-inspektion och förhoppningen att få ett godkännande under året. Vi arbetar även med att få vår fabrik godkänd för kinesisk export vilket, i så fall, öppnar upp många affärsmöjligheter för vår produktfamilj NutriScience. Det är en omfattande process men både vi och vår partner i Kina arbetar hårt för att få ett godkännande.

Avseende övriga världen var det framförallt Asien som var starka i kvartalet samtidigt som Ryssland och Tjeckien ökade mycket procentuellt sett. Kina som hade ett väldigt starkt Q2 ökade sina inköp från oss något samtidigt som deras försäljning ökade med över 80%. Det innebär att vi under andra halvåret kommer att se högre leveranser från oss då vår partner nu optimerat sina lager. Leveranserna till Korea och Japan ökade med över 70% under Q2 och det blir intressant att följa upp introduktionen av vår kattversion av ProDen PlaqueOff®-pulvret i Japan, vilken lanseras under Q3.

Förra året hade vi stora leveranser till Australien under första halvåret medan det avslutade första halvåret
2019 planenligt har förlöpt utan uppföljningsorders. Vår relansering går fortsatt bra, något jag fick se på plats under maj vid besök hos vår australiensiska partner. Under andra halvåret ser vi fram emot nya orders att leverera samtidigt som vår partner arbetar med att kunna utöka produktutbudet från oss.

Jag är ytterst nöjd med hur första halvåret av 2019 utvecklats och jag känner mig trygg i att andra halvåret kommer att innebära en fortsatt stark utveckling då vi har ett mycket positivt momentum på våra viktigaste marknader och många nya affärsprojekt som kommer att påverka oss positivt. Våren har även varit hektisk för min del med många investerarkontakter. Vår höga tillväxt och vårt goda resultat har väckt intresse hos många nya, framförallt internationella, intressenter. Vi ser därför att vårt internationella försäljningsnätverk nu också får en motsvarighet i en allt mer internationell ägarbild.

I mötena med analytiker och aktieägare får vi ofta frågan hur vi ser på att komplettera den organiska tillväxten med förvärv. Om vi gör ett förvärv kommuniceras det naturligtvis i sedvanlig ordning men jag kan bekräfta att vi fortsatt aktivt arbetar med vår förvärvsstrategi. Under hösten avser styrelsen att kommunicera bolagets nya finansiella mål och i arbetet med att fastställa dessa ingår en genomgång av potentiella förvärv som bidrar positivt till vårt produkterbjudande, vår marknadsnärvaro samt till bolagets tillväxt och resultatutveckling.

Hoppas att ni alla har en härlig sommar, själv ser jag fram emot några veckors ledighet innan det är dags att åka till USA för SuperZoo i mitten av augusti där vi kommer att lansera våra nya Mini Dental Bones – ett av många spännande affärsutvecklingsprojekt under hösten och vintern!

Tack för ordet,
Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 26 juli 2019

Läs halvårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2019/2020
Datum Händelse
2 september, 2019 Swedencare AB (publ) medverkar på Introduce Investor Days i Stockholm, 2 september.
Vänligen klicka här för mer information och anmälan.
24 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019 (1 juli – 30 september 2019)
13 februari, 2020 Bokslutskommuniké Q4 2019 (1 oktober – 31 december 2019)
23 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020 (1 januari – 31 mars 2020)
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020 (1 april – 30 juni 2020)
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 30/06 2019.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 4,690,982 29.75%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,590,362 10.08%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,552,351 9.84%
DNCA Investments – NY 1 234,500 7,83%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4,79%
SHB Fonder 500,000 3.17%
Aktia Nordic Micro Cap 496,614 3.15%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 361,929 2.29%
Martin Shimko – VD Swedencare USA 300,000 1.90%
Investment AB Spiltan 300,000 1.90%
Avanza 229,156 1.45%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
JP Morgan, UK – NY 215,565 1.37%
Hans Persson – VD Swedencare Frankrike 199,751 1,27%
Enter Småbolagsfond 195,000 1,24%
Grandeur, Fund BBHBOS 194,678 1.23%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,20%
Jonas Pålsson 172,736 1,10%
Aktia Secura 160,000 1.01%
COGEFI – NY 130,000 0.82%
Per Malmström Consulting AB 123,000 0,78%
Övriga 1,956,825 12.41%
Totalt 15,770,622 100%
Free Float* 7,623,927 48,34%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseledamot i alla dotterbolag i Swedencare. Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Styrelsesuppleant i Cellares AB, Comera AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 590 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 552 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Impilo och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa. Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

•  Styrelseordförande i Biotage AB och Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Calliditas Therapeutics AB, Immedica Pharma AB, Rodebjer Form AB samt Memira Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 690 982 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera brancher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 juni 2019.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO – Se ovan
jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  Optionsinnehav 40 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2012.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  66 600 aktier samt optionsinnehav 40 000 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  300 000 aktier.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  Optionsinnehav 10 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


3 september, 2019

Inga svarta moln
för Swedencare

Swedencare tillverkar produkter för husdjur, ett segment som växer stort världen över.
Läs mer »


27 augusti, 2019

Hundägare spenderar
mer än någonsin

Trenden håller sig stark världen över och hotet om lågkonjunktur skrämmer inte husdjursbolagen.
Läs mer »


6 augusti, 2019

Swedencare:
Högvärderad och trendig

Djurhälsa är ett
trendigt ämne på börsen.
Svenska Swedencare är ett av få nordiska investeringsalternativ på den internationella trenden.
Läs mer »


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor. Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet. Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!