Investor RelationsVD kommenterar

“Ökade marknadssatsningar ger rekordomsättning”

JENNY GRAFLIND, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q1/2020):

NettoomsättningQ1 2020

37 726

TSEK ( 23%)

EBITQ1 2020

10 714

TSEK (28.3%)

Dela den här informationen:

Företagsinformation


“Ökade marknadssatsningar ger rekordomsättning”

FÖRSTA KVARTALET: 1 januari – 31 mars 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 37 726 TSEK (30 551 TSEK), en ökning på 23%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 15% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 430 TSEK (10 816 TSEK),
motsvarande en minskning om 4% respektive en EBIT-marginal om 27,6% (35,4%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 714 TSEK (10 679 TSEK),
respektive en EBIT-marginal om 28,3% (34,9%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 8 441 TSEK (8 508 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 801 980 aktier 0,53 SEK (0.54 SEK).
•  Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 44 092 TSEK (35 252 TSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet:

•  Under första kvartalet har pandemin covid-19 brutit ut. Swedencare följer utvecklingen noggrant tillsammans med våra återförsäljare och utvärderar i vilken utsträckning denna kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. Vi förväntar oss att den underliggande efterfrågan på våra produkter inte kommer att minska på grund av covid-19 pandemin, dock väntas en viss tidsförskjutning av beställningar från våra distributörer då de i sitt led blir påverkade av minskade butiksbesök samt begränsningar på grund av logistik. I dagsläget är det omöjligt att ge några framåtriktade bedömningar i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten följande kvartal.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång:

•  Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång att kommentera utöver det som beskrivs ovan avseende påverkan på grund av covid-19 pandemin.

VD har ordet:

Samhället ser idag helt annorlunda ut än när vi, för endast ett kvartal sedan, förväntansfulla öppnade 2020. Ingen lämnas opåverkad av covid-19 situationen men trots utmaningarna har vi levererat ett kvartal med en omsättningsökning på 23% och med en EBIT-marginal i linje med våra målsättningar. Dessutom har vi flera spännande projekt och samarbeten både att glädjas över och se framemot.

Som jag nämnde i Bokslutskommunikén förväntade vi oss att covid-19 skulle påverka oss med en tidsförskjutning i orderläggning från vissa marknader. Denna tidsförskjutning bekräftades när Kina, som drabbades först, i princip stängde all fysisk handel under mars månad. Den ökade satsningen på online-försäljning påverkades samtidigt av både leverans- och logistikproblem. Vår kinesiska återförsäljare lägger vanligtvis en beställning per kvartal, denna gång uteblev dock beställningen under Q1. Den kinesiska marknaden har nu börjat komma igång igen och vi levererar under Q2 en större beställning. Vår återförsäljare rapporterade nyligen att de, trots utmaningarna under Q1, lyckades nå samma omsättning under kvartalet som motsvarande period föregående år.

I Europa, USA och resten av Asien har covid-19 pandemin inte haft någon större påverkan på omsättning eller resultat under Q1 även om transporter och logistik har inneburit begränsningar och aktiviteter blivit inställda alternativt flyttade. Våra leverantörer och deras fabriker har fortsatt producera enligt plan.

Med en markant lägre trafik och efterfrågan i butiker förväntar sig våra distributörer att deras påfyllda lager, efter leveranser under Q1, sannolikt kommer att räcka längre, något som bedöms påverka beställningar till oss i Q2 och eventuellt följande kvartal – till vilken grad är dock svårt att prognostisera idag. Vi fortsätter ha en nära dialog med våra distributörer runt om i världen för att stötta dem och vi bidrar bland annat med extra marknadsföringsmaterial och kampanjer.

Även om vi förväntar oss en temporär nedgång i beställningar från vissa distributörer ser vi fortsatt en stark långsiktig tillväxt i efterfrågan då husdjursmarknaden fortsätter att växa. Dels ökar antalet nya husdjur på nästan alla marknader och dels har ett ökat hemarbete kommit att innebära att ”Pet Parents” spenderar extra tid med sina hundar och katter – de fyrbenta familjemedlemmarna har blivit än viktigare.

Trots utebliven försäljning till Kina, som är vår största externa marknad, stod Övriga Asien för 14% av kvartalets försäljning. Främsta bidragsgivare var Korea som mer än fördubblade omsättningen jämfört med samma period föregående år, detta efter en större beställning som även innehöll våra nya Mini Dental Bones.

Vårt avtal med Amazon som slöts i höstas har haft starkt positiv påverkan i Q1. I UK fördubblades försäljningen till Amazon jämfört med samma period föregående år, då försäljningen till Amazon gick via en grossist. Samarbetet har flera fördelar, vi har exempelvis full kontroll på leveransen och över hur våra varumärken presenteras och visas på plattformen. Om försäljningen under kvartalet har påverkats positivt genom uppfyllnad av Amazons lager och/eller covid-19 situationen kan man bara spekulera i men onlineförsäljningen har ökat kraftigt under en längre tid och trenden förväntas fortsätta. Vi utökar därför våra satsningar inom online, dels på kort sikt för att möta begränsningen inom den fysiska handeln och dels på lång sikt för att nå fler kundgrupper. I det längre perspektivet kan ett förändrat kortsiktigt shoppingbeteende, betingat av covid-19 situationen, komma att innebära att hushållen i ökad utsträckning fortsätter handla mer online även när krisen är över.

Vårt foderprojekt med Canagan fortsätter framgångsrikt och deras dentalfoder finns nu på 25 marknader, produkterna marknadsförs bl.a. i Ryssland, Japan och Tyskland. Jag kan med glädje rapportera att vi nu tar ännu ett steg att utveckla denna produktgrupp genom att vi under kvartalet har ingått ett exklusivt avtal med en foderproducent för den brasilianska marknaden, den största marknaden i världen efter USA på djurfoder. Jag ser fram emot att presentera mer detaljer om detta i nästa rapport. Vi fortsätter lansera våra populära Dental Bones på allt fler marknader och under det gångna kvartalet var försäljningen 60% högre än under motsvarande kvartal 2019.

Vi levererar en EBIT på 10,7 MSEK motsvarande en marginal på 28,3% vilket är i linje med vår långsiktiga målsättning. Vår ökade marknadssatsning ger resultat samtidigt som satsningen innebär ökade kostnaderna dels genom samarbetet med Amazon och dels genom de marknads- och introduktionskampanjer som genomfördes i nya butikskedjor i USA i början av Q1. EBIT påverkades även positivt av en svagare krona under kvartalet.

Vi har alla fått erfara hur snabbt vardagen kan förändras och vi delar alla önskan om att så snart som möjligt kunna gå tillbaka till ett normalt läge. Till dess gör vi vårt bästa för att påverka situationen för våra kunder och samarbetspartners.

Ta hand om er,

Jenny Graflind, VD
Malmö den 21 april 2020

Läs delårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Jenny Graflind, CEO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2020/2021
Datum Händelse
24 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020
22 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
22 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

Nedan listas de största aktieägarna i
Swedencare AB (publ) per 31/03 2020.
Aktieägare Aktier Röster/Kapital (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 4 631 455 29.31%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1 517 351 9.60%
DNCA Investments 1 427 299 9,03%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1 110 362 7.03%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4,78%
SEB Nanocap 538 485 3.41%
SHB Fonder 500 000 3.16%
Aktia Nordic Micro Cap 329 396 2.08%
Martin Shimko – VD Swedencare USA 300 000 1.90%
Investment AB Spiltan 300 000 1.90%
Cbny-Mkpgue Nab Acf Pie Growth UK – NY 250 000 1,58%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 237 583 1.50%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1,41%
Hans Persson – VD Swedencare Frankrike 199 750 1,26%
Enter Småbolagsfond 195 000 1,23%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190 000 1,20%
Grandeur, Fund BBHBOS 170 982 1.08%
Avanza 149 136 0.94%
BFCM P/C BFCM Sweden Retail LT – NY 146 741 0,93%
Per Malmström Consulting AB 123,000 0,78%
COGEFI 113 391 0.72%
Cbny-Mkjgro Nab Acf Juno Kiwisaver 110 000 0,70%
Aktia Secura 108 873 0.69%
Övriga 2 176 003 13.77%
Totalt 15 801 980 100%
Free Float* 8 194 812 51,86%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.
ISIN-kod Kortnamn
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 110 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 517 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 631 455 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 31 mars 2020.

Ledande befattningshavare
jenny-graflind
Jenny Graflind
CEO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  35 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  81 968 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  300 000 aktier.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  10 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2019.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  31 358 aktier.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


3 september, 2019

Inga svarta moln
för Swedencare

Swedencare tillverkar produkter för husdjur, ett segment som växer stort världen över.
Läs mer »


27 augusti, 2019

Hundägare spenderar
mer än någonsin

Trenden håller sig stark världen över och hotet om lågkonjunktur skrämmer inte husdjursbolagen.
Läs mer »


6 augusti, 2019

Swedencare:
Högvärderad och trendig

Djurhälsa är ett
trendigt ämne på börsen.
Svenska Swedencare är ett av få nordiska investeringsalternativ på den internationella trenden.
Läs mer »


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor. Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet. Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!