Investor Relations


Investor Relations


• 23 april, 2020 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q1 2020 (1 januari – 31 mars 2020)
FRAMTIDA HÄNDELSER: • 22 oktober, 2020 – Swedencare AB (publ) – Delårsrapport Q3 2020 (1 juli – 30 september 2020)    Vi välkomnar två nya förvärv till Swedencare-familjen –
    Nutravet och Animal Pharm (24 sept 2020):
       (Print)

VD kommenterar

“Ett kvartal präglat av en stark avslutning och förvärv”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q2/2020):

NettoomsättningQ2 2020

32 015

TSEK ( 5%)

EBITQ2 2020

5 671

TSEK (17.7%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Ett kvartal präglat av en stark avslutning och förvärv”

ANDRA KVARTALET: 1 april – 30 juni 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 32 015 TSEK (30 376 TSEK), en ökning på 5%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 0% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 424 TSEK (9 158 TSEK),
motsvarande en minskning om 19% respektive en EBIT-marginal om 23,1% (30,1%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5 671 TSEK (8 657 TSEK),
respektive en EBIT-marginal om 17,7% (28,4%), vilket inkluderar en valutakursförlust om 920 TSEK.
•  Resultatet efter skatt uppgick till 5 145 TSEK (6 809 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 990 881 aktier 0,32 SEK (0.43 SEK).
•  Per den 30 juni 2020 uppgick likvida medel till 175 795 TSEK (39 076 TSEK).
•  Kostnader i samband med förvärvet av Stratfords verksamhet uppgick till 1 483 TSEK.
•  Justerat för detta uppgick EBITDA till 8 907 KSEK motsvarande EBITDA-marginal om 27.7%
och EBIT till 7 154 KSEK motsvarande en EBIT-marginal om 22.3%.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 januari – 30 juni 2020

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 69 740 TSEK (60 926 TSEK), en ökning på 14%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 853 TSEK (19 974 TSEK),
motsvarande en minskning om 11% respektive en EBITDA-marginal om 25,5% (32,7%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16 385 TSEK (19 335 TSEK),
respektive en EBIT-marginal om 23.4% (31,7%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 13 586 TSEK (15 317 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 15 851 431 aktier 0,86 SEK (0.97 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 761 TSEK (15 769 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 208 TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

•  Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av ledande amerikanskt bolag inom djurhälsovårdsprodukter.

•  Swedencare AB (publ) utser Håkan Lagerberg till VD efter strategiskt förvärv.

•  Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission om 1 500 000 aktier och tillförs härigenom cirka 133 miljoner kronor, som efter emissionskostnader på 4,6 MSEK gav ett nettotillskott på 129 MSEK, för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång:

•  Swedencare AB (publ) tillträdde den 1 juli verksamheten som förvärvades den 24 juni.

VD har ordet:

Händelserikt avslut på Q2 tillsammans med en klar förändring avseende efterfrågan i kvartalets sista månad.

Det andra kvartalets nettoomsättning om 32 MSEK innebar en ökning med 5% jämfört med Q2 2019 samtidigt som EBITDA-resultat sjönk med 19% till 7,4 MSEK. Omsättning och resultat har påverkats av Covid-19 pandemin och i resultat återfinns även cirka 1,5 MSEK i kostnader relaterade till vårt förvärv av Stratford. Justerat för förvärvskostnader når vi för halvåret en EBIT-marginal på 25,6%, över vårt långsiktiga mål trots en utmanande omvärld. Som ledare för ett lag eller ett bolag ska man vara försiktig med begrepp som ”nöjd” men stolt tillåter jag mig att vara. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 14,9 MSEK visar också att vi står starka även i en tuff omgivning.

Såsom Jenny förutspådde i vår Q1-rapport blev andra kvartalet mycket påverkat av Covid-19 i form av karantän, stängda butiker och veterinärkliniker i olika omfattning världen över. Det blev därför en hel del förskjutningar på order och försäljning för vår del. Att vi kom in med en liten omsättningsökning är starkt då april och maj var klart påverkade och osäkerheten var stor. Trots en fortsatt stor påverkan världen över kan vi se att våra kunder aktiverat sig i en mycket högre utsträckning på senare tid. I kvartalet stod juni för över 40% av vår försäljning och försäljningen från våra dotterbolag visar att den starka trenden fortsätter i juli varför jag ser med tillförsikt på andra halvan av 2020. Även våra distributörsmarknader kommer att vara klart starkare andra halvåret då både ordinarie beställningar kommit in tillsammans med att lanseringar av nya produkter kommer att ske på viktiga marknader såsom Japan, Kina och Sydkorea.

På de flesta marknader har onlinehandeln ökat kraftigt under kvartalet då fysiska butiker har haft begränsat med öppettider samt att det funnits en mängd restriktioner för konsumenter att röra sig ute i samhället. Vår redan största kund i USA, Chewy.com, hade ett rekordkvartal och stod för över 30% av vår försäljning i USA. Våra utökade marknadssatsningar i USA har givit resultat, vi ökade vår försäljning med 28% jämfört med förra året. Det är fortsatt vår pulverprodukt och Dental Bones som växer kraftigt. Storbritannien är ett av de mest drabbade och nedstängda länderna i Europa och där har vi verkligen sett en stor förändring avseende köpkanal. Under kvartalet fortsätter Amazon UK att öka kraftigt, drivet både av utökade onlinesatsningar och nedstängda väntrum på veterinärklinikerna.

Vad gäller övriga dotterbolag har vi haft rekordmånader i både Spanien och Grekland i juni vilket givit ett kvartal med ökad försäljning på dessa marknader. Även Norden avslutade starkt och ökade faktiskt sin försäljning med nästan 50% jämfört med förra året.

Asien och övriga världen var något svagare men Kina är tillbaka och vi ser att andra halvåret kommer att bli starkare under 2020 då vi gått igenom både lagda order och prognoser. Det känns som att världen håller på att vakna upp och försöker att återgå till hur det var tidigare.

Utöver en ökad affärsverksamhet var slutskedet av kvartalet mycket intensivt för oss. Vi tog under våren åter upp en diskussion, vilken inleddes för ett antal år sedan, avseende att förvärva Stratford Pharmaceuticals verksamhet i Tampa, Florida. Vi lyckades slutföra affären den 1 juli, ett förvärv som förändrar framtiden för Swedencare, en sk. ”game changer”, enligt min bedömning. Vi får genom förvärvet en kanal till över 10 000 veterinärkliniker av vilka en väldigt stor del inte är kunder till oss idag och vi får en verksamhet och management-team som inte bara kommer att utveckla Stratford som ett dotterbolag utan även bidra till Swedencares tillväxt världen över.

Stratford har även ett intressant produktsortiment som kompletterar och utökar vårt utbud inom olika delar, varav deras dermatologiprodukter kommer att vara särskilt intressanta att lansera i vårt distributionsnätverk världen över. Slutligen har Stratford byggt upp en unik process där de kan leverera ut private label-produkter till enskilda kliniker som vill ha en egen etikett på sina produkter. Utan synergier och säljsamarbeten, som vi ser komma, har Stratford dessutom haft ett väldigt starkt första halvår med kraftig omsättningsökning och de, liksom vi, ser att det fortsätter i kvartal 3. Således kommer deras tillskott till Swedencare att synas ordentligt i vår nästa kvartalsrapport som jag naturligtvis redan nu ser fram emot att få presentera!

För att finansiera affären och fortsatt ha en väldigt stark finansiell bas valde vi att genomföra en riktad nyemission till nya och befintliga institutionella ägare. Intresset var fantastiskt och vi välkomnar flera nya ytterst välrenommerade ägare såsom bl.a. Robur, Berenberger samt Consensus för att nämna några. Det stora intresset ger oss självförtroende att fortsatt titta på hur vi på bästa sätt kan ta nya steg för att närma oss vårt mål om att bli det ledande kosttillskottsföretaget i världen inriktade på husdjur.

För att ge Stratford-förvärvet och eventuella framtida förvärv optimala förutsättningar gjorde styrelsen bedömningen att vi måste förstärka ledningsresurserna. Önskemålet var att återgå till det team vi haft tidigare. Min erfarenhet av affärsutveckling och organisationsbygge kommer väl till pass och att vi får tillbaka Jenny som CFO var det enda krav jag hade, funktionen blir naturligtvis ännu viktigare efter att Stratford inkluderats. Jenny och jag är ett samspelt och kompletterande team och vi ser båda fram emot att utveckla Swedencare ännu snabbare och bättre. Vår satsning på marknad och varumärke fortsätter med kraft och Sara, vår globala marknadschef som började hos oss vid årsskiftet, har verkligen dragit igång många och stora projekt vilka kommer att börja synas till hösten.

Avslutningsvis vill jag upprepa att jag ser fram emot att skriva VD-ord i kommande rapporter då vi har mycket på gång i den befintliga verksamheten och med vårt nya förvärv i USA.

Bästa sommarhälsningar,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 24 juli 2020

Läs halvårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, VD
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Perioden: 2020/2021
Datum Händelse
22 oktober, 2020 Delårsrapport Q3 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020
22 april, 2021 Delårsrapport Q1 2021
23 juli, 2021 Delårsrapport Q2 2021
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod: SE0008294078
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning
ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Utdelning
Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,70 SEK per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten
Namn Aktier Röster/Kapital (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 26.77%
DNCA INVESTMENTS 1,529,003 8,84%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl genom bolag) 1,517,351 8.77%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 1,110,362 6.42%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 830,000 4,80%
SEB NANOCAP 659,172 3.81%
SHB FONDER 568,504 3.29%
AKTIA NORDIC MICRO CAP 404,396 2.34%
MARTIN SHIMKO – VD Swedencare USA 300,000 1.73%
INVESTMENT AB SPILTAN 300,000 1.73%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS – NY 294,286 1.70%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 267,045 1.54%
CBNY-MKPGUE NAB ACF PIE GROWTH UK 249,058 1,44%
ENTER SMÅBOLAGSFOND 235,000 1,36%
ML, PIERCE FENNER & SMITH INC. 222,173 1,28%
SWEDBANK ROBUR MICROCAP – NY 220,000 1,27%
HANS PERSSON – VD Swedencare Frankrike 199,750 1,15%
TEDCAP AB (Thomas Eklund genom bolag) 190,000 1,10%
GRANDEUR, FUND BBHBOS 170,982 0.99%
BFCM P/C BFCM SWEDEN RETAIL LT 162,775 0,94%
CONSENSUS SMÅBOLAG – NY 142,000 0,82%
LANNEBO NANOCAP – NY 135,000 0,78%
PER MALMSTRÖM CONSULTING AB 123,000 0,71%
AVANZA 122,819 0.71%
FONDITA NORDIC MICRO CAP INVESTMENT – NY 117,459 0.68%
CBNY-MKJGRO NAB ACF JUNO KIWISAVER 109,623 0,63%
AKTIA SECURA 108,873 0.69%
COGEFI 105,237 0.61%
Övriga 2,276,657 13.16%
Totalt 17,301,980 100%
Free Float* 9,694,812 56,03%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%.

Ägarstruktur per senaste månaden

10 Största aktieägarna
Namn Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 4,631,455 26.77% 26.77%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB 1,517,351 8.77% 8.77%
BNP PARIBAS SEC SERV LUXEMBOURG, W8IMY 1,409,330 8.15% 8.15%
MASTAN AB 1,097,352 6.34% 6.34%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 830,000 4.80% 4.80%
SEB NANOCAP 659,172 3.81% 3.81%
HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE 494,700 2.86% 2.86%
SIJOITUSRAHASTO AKTIA NORDIC MIC 393,338 2.27% 2.27%
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 356,120 2.06% 2.06%
INVESTMENT AB SPILTAN 300,000 1.73% 1.73%
Övriga 5,613,162 32.44% 32.44%
Summa 2020-08-30 17,301,980 100% 100%

Geografisk fördelning
Land Antal ägare Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 3775 12,427,535 71.83% 71.83%
LUXEMBURG 10 1,698,877 9.82% 9.82%
USA 15 1,271,855 7.35% 7.35%
FINLAND 57 768,494 4.44% 4.44%
FRANKRIKE 4 431,560 2.49% 2.49%
SCHWEIZ 9 369,857 2.14% 2.14%
STORBRITANNIEN 15 220,260 1.27% 1.27%
TYSKLAND 4 35,167 0.20% 0.20%
NORGE 9 34,954 0.20% 0.20%
IRLAND 6 11,127 0.06% 0.06%
LIECHTENSTEIN 1 11,000 0.06% 0.06%
Övriga länder 32 21,294 0.11% 0.11%
Summa 2020-08-30 3,937 17,301,980 100% 100%

Innehavsfördelning
Ägarfördelning efter innehav Antal ägare Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
1 – 500 3473 307,614 1.78% 1.78%
501 – 1000 212 169,542 0.98% 0.98%
1001 – 2000 111 169,762 0.98% 0.98%
2001 – 5000 56 184,169 1.06% 1.06%
5001 – 10000 21 160,151 0.93% 0.93%
10001 – 20000 11 164,178 0.95% 0.95%
20001 – 50000 15 521,335 3.01% 3.01%
50001 – 100000 10 759,883 4.39% 4.39%
100001 – 500000 22 4,720,686 27.28% 27.28%
500001 – 1000000 2 1,489,172 8.61% 8.61%
1000001 – 5000000 4 8,655,488 50.03% 50.03%
Summa 2020-08-30 3937 17,301,980 100% 100%

Koncentration

*Per 2020-08-30

Typ av koncentration Koncentration Innehav (%) Röster (%) Antal Aktier
De 10 största ägarna 10 67.56% 67.56% 11,688,818
De 20 största ägarna 20 80.17% 80.17% 13,870,753
De 30 största ägarna 30 87.06% 87.06% 15,063,346
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
7 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2020
2 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Pareto Securities Annual Healthcare Conference 2020
10 juni, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Handelsbanken Nordic Mid Small Cap Seminar 2020
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  123 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 110 362 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  1 517 351 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  190 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  4 631 455 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 juni 2020.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO

•  Se info ovan.

jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef
och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  35 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  81 968 aktier.

brian-nugent
Brian Nugent
VD i dotterbolaget StratfordCare USA Inc

•  Brian är anställd sedan 2011.

•  Över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.
Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).
Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  10 000 aktier.

hans-persson
Hans Persson
VD i dotterbolaget SARL Buccosanté

•  Hans är anställd sedan 2008.

•  Erfarenhet av internationell marknadsföring, distribution och försäljning samt 25 års erfarenhet av att leda mindre bolag på den franska marknaden.
Ingenjörsexamen och examen i marknadsekonomi från Lund.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  199 750 aktier.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2012.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  31 358 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  300 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  10 000 aktier.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016.

Swedencare AB (publ)
Pressmeddelanden
I pressen


9 juni, 2020

Glödhet miljardmarknad
– investerarna flockas i djurbolagen

En växande marknad och investerare som är villiga att betala dyrt. Läs mer »


3 september, 2019

Inga svarta moln
för Swedencare

Swedencare tillverkar produkter för husdjur, ett segment som växer stort världen över.
Läs mer »


27 augusti, 2019

Hundägare spenderar
mer än någonsin

Trenden håller sig stark världen över och hotet om lågkonjunktur skrämmer inte husdjursbolagen.
Läs mer »


6 augusti, 2019

Swedencare:
Högvärderad och trendig

Djurhälsa är ett
trendigt ämne på börsen.
Svenska Swedencare är ett av få nordiska investeringsalternativ på den internationella trenden.
Läs mer »


29 januari, 2019

Swedencares främsta produkt
ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC

De två kliniska studier* på hundar som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor. Läs mer »


5 december, 2018

Swedencare utökar sin verksamhet i Irland

Swedencare AB meddelade idag att de har flyttat till nya, större lokaler i Waterford som har blivet ombyggt till mer än dubbelt sin kapacitet. Läs mer »


1 oktober, 2018

Swedencare AB (publ)
lanserar ett nytt globalt
samarbete med Canagan

som är ett ledande varumärke inom premium segmentet för hundmat. Läs mer »


18 maj, 2018

Djuriska börskänslor

– kan dubblas på kort sikt
Börslunch 18 maj
Visa video »


20 april, 2018

Remiums analys till institutioner

Köp riktkurs 44 SEK.
Läs mer »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste investor nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!