Investor Relations


Investor Relations
VD kommenterar

“Snabba synergivinster och öppnade
veterinärkliniker gav rekordlyft i Q2”

HÅKAN LAGERBERG, VD – SWEDENCARE AB (PUBL)


OMSÄTTNING OCH RESULTAT (Q2/2021):

NettoomsättningQ2 2021

160 221

TSEK ( 400%)

EBITQ2 2021

44 031

TSEK ( 676%)

Nettoomsättning Q2 2021

160 22

TSEK ( 400%)

EBIT Q2 2021

44 031

TSEK ( 676%)

Dela den här informationen:


Företagsinformation


“Snabba synergivinster och öppnade veterinärkliniker gav rekordlyft i Q2”

ANDRA KVARTALET: 1 april – 30 juni 2021

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 160 221 TSEK (32 015 TSEK), en ökning på 400%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 45% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 47 206 TSEK (7 424 TSEK),
motsvarande en ökning om 536% respektive en EBIT-marginal om 29,5% (23,1%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 44 031 TSEK (5 671 TSEK),
motsvarande en ökning om 676% respektive en EBIT-marginal om 27,5% (17,7%).
•  Resultatet efter skatt uppgick till 32 593 TSEK (5 145 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 106 031 450 aktier 0,31 SEK (0.06 SEK).
•  Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 1 261 006 TSEK (175 795 TSEK).
•  Kostnader i samband med förvärvet av Rx Vitamins uppgick till 982 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 48 188 TSEK,
motsvarande en EBITDA-marginal om 30,1% och EBIT till 45 013 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 28,1%.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 januari – 30 juni 2021

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.)

•  Nettoomsättningen uppgick till 294 129 TSEK (69 740 TSEK), en ökning på 322%.
•  Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 34% .
•  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 82 986 TSEK (17 853 TSEK),
motsvarande en ökning om 365% respektive en EBITDA-marginal om 28,2% (25,5%).
•  Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 79 219 TSEK (16 385 TSEK),
respektive en EBIT-marginal om 26.9% (23,4%).
•  Kostnader i samband med förvärven uppgick till 1 900 TSEK. Justerat för detta uppgick EBITDA till 84 886 TSEK,
motsvarande en EBITDA-marginal om 28,8% och EBIT till 81 119 TSEK motsvarande en EBIT-marginal om 27,6%.
•  Resultatet efter skatt uppgick till 59 336 TSEK (13 586 TSEK).
•  Resultat per aktie beräknat på 105 706 525 aktier 0,56 SEK (0.17 SEK).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 681 TSEK (13 761 TSEK).
•  Valutakursvinster uppgick till 840 TSEK.
**Omräknat på antal aktier efter aktiespliten 5:1

Väsentliga händelser under andra kvartalet:

•  Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets befintliga aktier, varvid en befintlig aktie delas i 5 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 5:1). Avstämningsdag för uppdelningen var 25 maj 2021.

•  Swedencare förvärvar Vetio, ledande nordamerikansk CDMO-koncern verksam inom djurhälsa.

•  Swedencare genomför en riktad nyemission om 11 954 200 aktier och tillförs härigenom cirka
1 150 MSEK, som efter emissionskostnader om 1 675 TSEK gav ett nettotillskott på
1 148 MSEK, för att finansiera det amerikanska verksamhetsförvärvet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång:

•  Swedencare har slutfört förvärvet av Vetio och en del av köpeskillingen är reglerad med apportemission. Swedencares proforma omsättning, inklusive Vetio och övriga förvärv de senaste 12 månaderna fram till och med Juni 2021 är 919 MSEK med en EBITDA om 241 MSEK.

VD har ordet:

Rekordförvärv och starkt momentum för Swedencare

Ännu ett intensivt kvartal ligger bakom oss och vi kan börja skönja det som jag talat om i några rapporter – att det nya Swedencare är ett bolag som kontinuerligt ska kunna leverera bättre tillväxt än marknaden i sig. Det kan vi på grund av den kompetens vår personal besitter och, kanske framför allt, för att vi har en orädd och något okonventionell inställning till vårt arbete. Vi är nyfikna, flexibla, kund- och lösningsorienterade och vi bryter ny mark på många områden när vi ser att förutsättningarna är gynnsamma. Ännu en gång är jag imponerad av hela organisationens kapacitet och förmåga att exekvera ett flertal större projekt under tidspress. Gång på gång visar vi att vår arbetskapacitet är hög och att vi kan hantera stort som smått och inte låter några affärsmöjligheter gå oss förbi. Jag har svårt att se någon organisation i branschen som kan matcha oss idag avseende kompetens, flexibilitet, snabbhet och viljan att se till att samtliga kunder är nöjda med de tjänster och produkter vi erbjuder marknaden.

Det andra kvartalets nettoomsättning om 160 MSEK innebar en ökning med 400% jämfört med Q2 2020 samtidigt som EBITDA ökade med 536% till 47 MSEK, motsvarande en marginal om 29,4%. Justerat för förvärvskostnader når vi en EBITDA- marginal på 30,1%. Q2 bjöd på ett starkt momentum för oss och för branschen generellt trots fortsatt pandemipåverkan världen över, främst avseende kostnadsökningar, brist på insatsvaror och utmaningar i att boka transporter.

Vår organiska tillväxt på 45% var en bra bit över de 30% jag förväntade mig efter att Q2 förra året var något svagare på grund av pandemin. Ännu en gång överträffar vi marknadstillväxten och det siktar vi på även framåt. Mycket är fortfarande ogjort och vi har starka produktlinjer som kommer att utvecklas med ökade kanalsatsningar, detta med både nya produkter och helt nya terapiområden.

Även om vi lyckades med mycket under kvartalet blev ett antal av våra stora projekt något försenade och inledda de sista veckorna i kvartalet varför de ännu inte syns i våra försäljningsintäkter. Det gäller bland annat lanseringen av Animal Pharms produkter på internet-plattformarna Amazon och Chewy samt Pet MD® på Amazon UK och övriga Europa. Jag lovar återkoppling om dessa lite längre fram.

Här är ett axplock av händelser från våra dotterbolag och marknader runtom i världen som exemplifierar den höga aktivitetsnivån. Våra nyförvärvade bolag hade samtliga en hög lönsamhet och avseende tillväxt, att jämföra med vår organiska om 45%, varierade det från nästan 100% till någon enstaka som visade ensiffrig procentuell tillväxt. För de med något lägre tillväxt var det orsakat av en utmaning med att få leverans av produkter, det vill säga ännu ett kvartal med restorders vid kvartalets slut som kunde levereras nu i juli månad. Situationen har blivit något bättre än i förra kvartalet och
med vårt förvärv av Vetio är det min uppfattning att vi i princip ska vara helt i fas innan året är slut. Vårt DNA är sälj och leverans varför det aldrig är helt tillfredställande att veta att vi kunde sålt ännu mer.

På, i princip, samtliga marknader ökade de två kanalerna, Veterinär och Husdjursbutiker markant då de jämfört med Q2 förra året nu till största del är öppna med normala kundflöden som resultat. Online, som för många av våra slutkunder var det enda alternativet under förra året, ökar men inte i samma omfattning som de andra två kanalerna. Utöver de fysiska butikernas öppning har de stora internet-plattformarna i USA och Europa en del utmaningar i sin lagerkapacitet vilket inneburit vissa begränsningar i hur mycket produkter säljare har fått lov att leverera in. Nya logistikcenters är dock under uppförande varför detta problem troligtvis löses upp under andra halvåret.

Det är extra glädjande att vi ser den starka utvecklingen i mellan- och sydeuropa fortsätta. Vårt online-team arbetar nu fokuserat med att lansera på samtliga Amazon-plattformar i Europa vilket, tillsammans med utökade satsningar i sociala medier, driver även försäljning i de fysiska kanalerna. Vår produktionsanläggning på Irland går för högtryck och med ett antal projekt för att starta produktion inom dermatologi under det andra halvåret kommer takten att öka ytterligare. Nutravet förtjänar ett särskilt omnämnande efter en rekordomsättning då man lanserat ett antal nya produkter, däribland ”nutraplaque®” med vår unika ingrediens, vilka fått en fantastisk respons från marknaden. Vårt grekiska dotterbolag är nu i full gång med sin lansering av Nutravet och även där är intresset stort för varumärket och de högkvalitativa och unika produkterna.

Under kvartalet har vi skickat stora leveranser till Asien (Kina och Sydkorea) samt en glädjande förstaorder till ett nytt foderprojekt, nu i Brasilien. För Sydamerika i övrigt vill jag gärna nämna Chile som utvecklats exceptionellt väl på kort tid. Trots storlek på marknad skulle jag inte bli förvånad om Chile kommer att vara vår största marknad i Sydamerika redan i år.

USA som, innan förvärvet av Vetio, svarade för över 60% av vår försäljning fortsätter att övertyga. SwedencareUSA bryter ny mark med sin lansering i Pet retail-kanalen av utvalda Stratford och Animal Pharm-produkter under Swedencare-varumärket. Officiell lansering är under SuperZoo i mitten av augusti men man har redan kommit in på en stor kedja i Kanada och fler är på gång! Detta är ett bra exempel hur vår grupp kan nyttja bredden i produktportföljen till nya affärer och segment. Vår nya lager- och logistik-hub i Florida har under kvartalet vuxit och omfattar nu Stratford, Animal Pharm och Holden2. Naturligtvis har det varit högre kostnader och intensiv belastning på de ansvariga kollegorna som utfört ett fantastiskt arbete. Holden2 utökar sin organisation för att projektleda stora interna och externa projekt för att öka närvaron i de digitala kanalerna. Fortsatt har vi fokus på Amazon och Chewy och på våra egna webbshoppar. Bland annat har vi lanserat ett ”autoship-program” på PetMDstore.com med bra respons. Rx första kvartal i gruppen var starkt och vi har redan fått några nya internationella marknader.

Kvartalet avslutades med vårt största förvärv någonsin, Vetio – den ledande CDMOn (Contract Development Manufacturing Organisation) inom djurhälsa. Med 20 MUSD i omsättning det första halvåret 2021 kommer Vetio att svara för en betydande del av vår totala omsättning redan i år och jag är övertygad om att bolaget fortsatt kommer ha en hög tillväxt med tanke på redan klara avtal och alla möjligheter som finns. Förvärvet ger oss även en helt annan säkerhet i vårt eget produktflöde samt kompetens inom produktutveckling som vi tidigare inte haft. Jag har fått många positiva kommentarer från branschen och även en del ”besvikna” sådana från företag som gärna hade velat förvärva Vetio. I samband med förvärvet fick vi in två nya strategiska investerare vilka gick in med 1 150 MSEK, ett tecken på intresset för Swedencare och något som ger oss självförtroende om att vi är på rätt väg. De nya ägarna kommer att bidra positivt både operationellt, främst inom foderområdet, och i vårt arbete med förvärv.

Vi har gjort många förvärv men Vetio måste betecknas som det mest transformativa, inte beroende på storlek utan att vi nu har en bredd och kapacitet som inte särskilt många i branschen besitter och det gör att vi kommer att kunna skapa helt nya typer av affärer. Vi har redan många nya affärsupplägg under utveckling men först väntar någon veckas semester för mig – en semester som jag går på stolt över vad vi levererat under kvartalet och med en förhoppning att även ni aktieägare både får semester och att ni är nöjda med våra insatser.

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 29 juli 2021

Läs halvårsrapporten i sin helhet här:    (Skriva ut)    (Uppslag)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Håkan Lagerberg, VD
Tel: 0735-170 170, E-post: hakan.lagerberg@swedencare.se
Jenny Graflind, CFO
Tel: 0739-448 554, E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket inkluderar egna vet-exklusiva varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 länder till veterinärer, djuraffärer och online via ett distributionsnät omfattande elva dotterbolag samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl. 08.00 CET.

Perioden: 2021/2022
Datum Händelse
28 oktober, 2021 Delårsrapport Q3 2021
17 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021
28 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022
28 juli, 2022 Delårsrapport Q2 2022
Länkar till kvartalsrapporter, årsredovisningar
och prospekt för Swedencare AB (publ).

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad information,
hänvisas till Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

   Klicka här för vår aktuella aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod: SE0015988167
Kortnamn: SECARE

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB – tel: 08-528 00 399 – Email: info@fnca.se – Adress: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sverige

Analytiker och annan bevakning
ABG Sundal Collier – Johan Brown – Email: Johan.Brown@abgsc.se – tel: 08-566 286 51

Utdelning
Utdelningspolicy
Swedencare ska lämna en utdelning som tar hänsyn till koncernens resultatutveckling och till konsoliderings- och investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna utdelning om 40 procent av resultatet efter skatt.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,80 SEK per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per senaste kvartalsrapporten
Namn Antal aktier Ägarandel (%)
HÅKAN SVANBERG & CO HEALTH CARE AB 23,007,275 19.5%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl genom bolag) 7,511,755 6.4%
SYMRISE AG – NY 5,977,100 5,1%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 5,551,810 4.7%
DNCA INVESTMENTS 5,192,736 4,4%
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 4,797,500 4,1%
HANDELSBANKEN FONDER 4,686,750 4.0%
SHB FONDER 3,362,775 2.9%
AKTIA ASSET MANAGMENT 2,921,990 2.5%
MATTHEW SHAW – VD Nutravet 2,903,845 2.5%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG ACT OBO UNIVERSAL INV. FUNDS 1,877,000 1.6%
SWEDBANK ROBUR FONDER – NY 1,758,655 1,5%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 1,615,000 1,4%
MARTIN SHIMKO – VD Swedencare USA 1,400,000 1.2%
ENTER FONDER 1,398,550 1,2%
ODIN FONDER 1,300,000 1,1%
JASON BRAUN – VD Animal Pharm 1,259,970 1.1%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1,162,213 1.0%
Övriga 40,169,361 34.08%
Totalt 117,854,285 100%
Free Float* 74,855,940 63,52%

Innehav inkluderar närstående.
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, ledningen, deras närstående,
aktieägare med mer än 10% eller som är del av lockup avtal.

Ägarstruktur per senaste månaden

15 Största aktieägarna
Namn Antal Aktier Innehav (%) Röster (%)
HÅKAN SVANBERG 23,007,275 19.5% 19.5%
JCC GROUP INVEST SWEDEN AB (Johan Bergdahl) 7,526,755 6.4% 6.4%
SYMRISE AG 7,358,750 6.2% 6.2%
MASTAN AB (Håkan Lagerberg) 5,551,810 4.7% 4.7%
DNCA FINANCE S.A 5,369,237 4.5% 4.5%
AMF PENSION & FONDER 4,797,500 4.1% 4.1%
HANDELSBANKEN FONDER 4,686,750 4.0% 4.0%
SEB FONDER 3,176,775 2.7% 2.7%
MATTHEW SHAW 2,903,845 2.5% 2.5%
SWEDBANK ROBUR FONDER 2,335,007 2.0% 2.0%
AKTIA ASSET MANAGEMENT 1,910,340 1.6% 1.6%
BERENBERG FUNDS 1,560,655 1.3% 1.3%
CONSENSUS ASSET MANAGEMENT 1,465,000 1.2% 1.2%
MARTIN SHIMKO 1,400,000 1.2% 1.2%
ODIN FONDER 1,400,000 1.2% 1.2%
Övriga 43,588,776 36.9% 36.9%
Summa 2021-09-30 118,038,475 100% 100%

Geografisk fördelning
Land Antal kända ägare Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
SVERIGE 18,104 69,930,265 59.2% 59.2%
TYSKLAND 14 10,295,455 8.7% 8.7%
USA 31 8,267,486 7.0% 7.0%
FRANKRIKE 10 6,597,388 5.6% 5.6%
STORBRITANNIEN 16 3,732,720 3.2% 3.2%
FINLAND 175 3,263,673 2.8% 2.8%
NORGE 36 1,542,785 1.3% 1.3%
LUXEMBURG 11 1,499,155 1.3% 1.3%
SCHWEIZ 11 440,092 0.4% 0.4%
NYA ZEELAND 1 430,000 0.4% 0.4%
Övriga länder 140 411,100 0.3% 0.3%
Anonymt ägande 11,628,356 9.8% 9.8%
Summa 2021-09-30 18,549 118,038,475 100% 100%

Innehavsfördelning
Storleksklass Antal Aktier Kapital (%) Röster (%) Antal kända ägare
1 – 100 375,814 0.3% 0.3% 11,295
101 – 250 525,400 0.4% 0.4% 3,144
251 – 1000 1,434,733 1.2% 1.2% 2,798
1001 – 5000 2,252,911 1.9% 1.9% 1,018
5001 – 25000 1,824,128 1.5% 1.5% 184
25001 – 100000 1,882,048 1.6% 1.6% 42
100001 – 500000 8,527,445 7.2% 7.2% 35
500001 – 1000000 10,230,659 8.7% 8.7% 14
1000001 – 79,356,981 67.2% 67.2% 19
Anonymt ägande 11,628,356 9.8% 9.8%
Summa 2021-09-30 118,038,475 100% 100% 18,549

Koncentration

*Per 2021-09-30

Typ av koncentration Koncentration Innehav (%) Röster (%) Antal Aktier
De 10 största ägarna 10 56.5% 56.5% 66,713,704
De 20 största ägarna 20 68.1% 68.1% 80,355,731
De 30 största ägarna 30 74.5% 74.5% 87,899,151
Nedan återfinns länkar till publika presentationer
av Swedencare AB (publ).
Datum Beskrivning Ladda ner Video
14 september, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2021
1 juli, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare förvärvar amerikanska Vetio
19 maj, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare presentation på SEB Growth Market 2021
9 mars, 2021 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2021
7 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på ABGSC Investor Day 2020
2 september, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Pareto Securities Annual Healthcare Conference 2020
10 juni, 2020 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Handelsbanken Nordic Mid Small Cap Seminar 2020
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Swedencare på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
3 september, 2019 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg på Introduce Investor Days 2019 (Q2 2019)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
15 mars, 2019 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q4 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Sitdown intervju med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
4 september, 2018 Swedencare AB (publ) – Företagspresentation med VD Håkan Lagerberg (Q2 2018)
26 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Intervju med VD Håkan Lagerberg (Q1 2018)
20 april, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 september, 2017 Swedencare AB (publ) – Investerarpresentation SvD Börsplus 11 sept 2017
30 augusti, 2016 Swedencare AB (publ) – Delårsrapport (Q2 2016)
21 april, 2016 Swedencare AB (publ) – Bolagspresentation
Innehåll

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Legal organisation /
Styrelse och ledning

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

Moderbolaget Swedencare ansvarar för koncernens strategi, affärsplan och ledning. Detta sker genom att Bolaget kontrollerar koncernens varumärken, patent, försäljningsrättigheter, samarbetsavtal och försäljningsbolag. Bolaget bedriver sin verksamhet från kontoret i Medeon Science Park i Malmö.

Försäljningsbolagen

Swedencare äger till 100% samtliga försäljningsbolag vilka ansvarar för försäljning samt marknadsföring på sina respektive hemmamarknader. Försäljningsbolagen rapporterar månadsvis såväl den ekonomiska som den marknadsmässiga utvecklingen till Swedencare. Koncernen har även ett gemensamt ERP-system där order och fakturering registreras. Systemet möjliggjör en effektiv planering av produktionen samtidigt som försäljningsbolagen kan följa sin orderstatus. Genom försäljningsbolagens lokala marknadskännedom kan marknadsföringen anpassas efter lokala förhållanden och kundepreferenser samt nya produkter snabbt identifieras. Försäljningsbolagen bedriver sin verksamhet från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Irland respektive USA.

Styrelse och ledning

Swedencares styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategiska samt finansiella målsättningar och tilsammans med ledningen för den övergripande strategiska planläggningen. I styrelsen finns bred erfarenhet av international marknadsföring och försäljning samt ett omfattande internationellt kontaktnät. VD och CFO ansvarar för att styrelsens målsättningar och övergripande strategiska planläggning omsätts i affärsplaner. De ansvarar även för finansiell planering, börsrelaterade frågor och marknadskommunikation. Bolagets VD bildar tilsammans med försäljningsbolagens managing directors en operationell ledningsgrupp med ansvar för marknads- och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Bolagets styrelse

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Styrelseordförande sedan 2014 – född 1961.

•  Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande Örebro Högskola.

•  VD och styrelseledamot i Per Malmström Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic AB, K3 Travel AB, SVANBERG & CO INVEST AB, Creative Tools, Northway Partners, Deligate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  600 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Styrelseledamot, VD och innehar ledande position sedan 2014 – född 1968.

•  Internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag. Internationell Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate i International Trade Law från University of Torino i Italien.

•  Styrelseordförande i One CC AB. Styrelseledamot i Polygiene AB (publ), HAOLAG AB samt Mastan AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  5 551 810 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1970.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom försäljning, IT och fastighet. Examen i marknadsekonomi från Nercia Business School.

•  Styrelseordförande i Local Market Sweden AB samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, JCC Group AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  7 551 755 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Styrelseledamot sedan 2016 – född 1967.

•  Rådgivare till Patricia AB (Investor AB) och tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.
•  Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ).

•  Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB samt Immedica Pharma AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  950 000 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Styrelseledamot sedan 2014 – född 1957.

•  Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, resor och finans. Filosofie Magister från Örebro Universitet.

•  VD i SVANBERG & CO INVEST AB. Styrelseledamot i Creative Tools, Deligate AB, EyeonID Group AB, K3 Nordic AB, SVANBERG & CO INVEST AB, H. Svanberg Software Holding, Northway Partners, Svanberg Factoring, Treberg Holding AB, Kontosmart AB. Styrelsesuppleant i Chief Holding AB och SWG Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Nej
Innehav*:  23 007 275 aktier

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Sara-Brandt
Sara Brandt
Styrelseledamot sedan 2019 – född 1963.

•  Vice VD Almi Företagspartner, tidigare VP och VD Berner Nordic och dessförinnan flertalet ledande befattningar på bl.a. Cederroth Nordic, Coca-Cola Sverige, Unilever Nordic och UK. Lång bakgrund från internationella B2C- och B2B-företag och bred erfarenhet från flera branscher och produktkategorier såsom konsumenthälsa och internationell distributörsverksamhet.
Styrelseledamot i ClearOn och Almi Skåne.

Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare: Ja
Innehav*:  –

Eget eller närstående innehav av aktier och andra finansiella instrument i Swedencare. Innehav vid 30 juni 2021.

Ledande befattningshavare
hakan-lagerberg
Håkan Lagerberg
CEO

•  Se info ovan.

jenny-graflind
Jenny Graflind
CFO

•  Jenny är anställd och innehar ledande position sedan 2017.

•  En lång internationell bakgrund som CFO och tidigare som bl.a ekonomichef
och inom revision på globala koncerner, privatägda såväl ägda av riskbolag.
Bachelor of Science Management från Florida Atlantic University.

Styrelseledamot i USWE.
Aktieinnehav i Swedencare:  175 000 aktier.

Ansvariga på Swedencares dotterbolag
sabine-uhde
Jason Braun
VD i dotterbolaget Animal Pharm Care USA Inc

•  Jason är anställd sedan 2003.

•  Över 25 års erfarenhet från djurhälsobranchen. Grundare och VD för Animal Pharmaceuticals sedan 2003.
Examen från Florida Atlantic University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  1 259 970 aktier.

loïc.dufour
Loïc Dufour
Country manager i dotterbolaget Buccosanté Sarl-Swedencare France

•  Loïc är anställd sedan 2021.

•  14-årig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och säljteamhantering inom husdjurssektorn i Frankrike.
Markandsföringslicens, IUT Lens.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

Ed Holden
Ed Holden
VD i dotterbolaget Holden2 LLC

•  Ed är anställd sedan 2011.

•  Över 10 års erfarenhet av online-marketing och eCommerce. Grundare och vd för Holden 2 sedan 2011.
Examen från Loras College i Management Information Systems.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  299 600 aktier.

john-leonard
John Leonard
VD i dotterbolagen Swedencare UK Ltd samt Swedencare Ireland

•  John är anställd sedan 2004.

•  Över 20 års erfarenhet från Munhälso branchen som bla Säljchef på TePe och Colgate och utvecklingschef på CTS dental.
HND Business & Finance från Teeside University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  418 515 aktier.

brian-nugent
Brian Nugent
VD i dotterbolaget StratfordCare USA Inc

•  Brian är anställd sedan 2011.

•  Över 20 års erfarenhet som grundare, COO och VD för flera framgångsrika djurhälsoföretag baserade i USA.
Operations Management för Tampa Bay Buccaneers i National Football League (NFL).
Bachelor of Science i multinationella affärsoperationer från Florida State University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  325 000 aktier.

Ioanna Psychogiou
Ioanna Psychogiou
Country Manager i dotterbolaget Biovet

•  Ioanna är anställd sedan 2012.

•  Bakgrund som chef för Biovet och erfarenhet inom husdjur- och veterinärsmarknaden.
Fysikgrad och magisterexamen i elektronisk telekommunikation.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  156 790 aktier.

martin-shimko
Matthew Shaw
VD i dotterbolaget Nutravet UK Ltd

•  Matthew är anställd sedan 2008.

•  Entreprenörs bakgrund från flera branscher. Stark erfarenhet av varumärkes byggande och produktutveckling, marknadsföring och försäljning.
Grundare och VD för Nutravet sedan 2008, vilket har vuxit till det främsta ”exclusive to vet” kosttillskottsvarumärke i UK.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  2 903 845 aktier.

Craig Kisciras
Craig Kisciras
VD i dotterbolaget Rx Vitamins, Inc.

•  Craig är anställd sedan 1996.

•  Entreprenörsbakgrund inom olika sektorer. Över 30 års erfarenhet inom nutraceutisk industri och över 25 års erfarenhet inom djurhälsoindustrin.
Grundade Rx Vitamins i 1995

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  477 710 aktier.

martin-shimko
Martin Shimko
VD i dotterbolaget SwedencareUSA Inc

•  Martin är anställd sedan 2005.

•  En bakgrund som management trainee från NASSCO och ledningsgruppen i The Bohle Co.
Bachelor of Science in Engineering från University of Michigan och en examen i redovisning från University of California LA.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  1 400 000 aktier.

raquel-tosca
Raquel Tosca
Country Manager i dotterbolaget Swedencare Spain SLU

•  Raquel är anställd sedan 2019.

•  En internationell bakgrund av international business, marknadsföring och kommunikation senast från djurhälsobolaget Laboratorios Calier. Master degree in Marketing, Communication & Digital Publicity från UOC University i Barcelona samt Inesdi Digital Business School.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

sabine-uhde
Sabine Uhde
Nordenchef i dotterbolaget Swedencare Nordic AB

•  Sabine är anställd sedan 2015.

•  Bakgrund som avdelningschef samt från marknadsavdelningen på TT-line.
Mäklarexamen.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  -.

john-kane
John Kane
VD i dotterbolaget Vetio Animal Health

•  John är anställd sedan 2015.

•  Över 28 års erfarenhet som VD och VP/GM för offentliga och privata företag inom specialkemikalier, mänsklig näring och djurhälsa.
Innan djurhälsa arbetade John för Balchem Corporation och hanterade deras verksamhet inom mänsklig näring och hälsa.
Civilingenjör i kemiteknik från Villanova University och MBA från Wilmington University.

Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Swedencare:  51,972 aktier.

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 29 april 2021

Revision

Vid årsstämman 2019 återutsågs auktoriserade revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB för ytterligare en ettårsperiod fram till och med årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019 beslutades att ersättning till extern revisor utgår enligt godkänd räkning.

Revisorn granskar bolagets årsredovisning, delårsrapport för andra kvartalet och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Swedencares REVISOR
Ann Theander

Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor hos Grant Thornton Sweden AB.
Revisor i koncernen sedan 2018.

Swedencare AB (publ)
Följ Swedencares nyhetsflöde


Anmäl dig till våra nyheter
och pressmeddelande

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om oss, levererad direkt till din inkorg!